Udpowiedzialność cywilna – zawodowe

OC nauczycieli

To produkt kierowany do osób wykonujących zadania dydaktyczno-wychowawcze. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego z tytułu szkód będących następstwem czynu niedozwolonego ( tzw. delikt) w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela oraz posiadanym albo użytkowanym mieniem pozostającym w związku z wykonywanym zawodem. Standardowo ochrona udzielana jest na terenie RP, polisa zawierana jest na okres 12 miesięcy, sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający.

OC trenerów/instruktorów sportowych

Produkt dla osób które są trenerami lub instruktorami sportowymi, ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem czynu niedozwolonego do naprawienia których zobowiązany jest ubezpieczony.

Standardowo ochrona obejmuje terytorium RP, zakres ten można rozszerzyć na pozostałe kraje świata. Suma gwarancyjna ustalana jest przez ubezpieczającego, ochrona udzielana jest na okres 12 miesięcy

OC sportowców

Ubezpieczenie dla osób które uprawiają sport zawodowo lub amatorsko. Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną pozostającą w związku z aktywnością sportową ubezpieczonego. Standardowo ochrona udzielana jest na terenie RP jeżeli nasza aktywność sportowa będzie wykonywana poza krajem, pamiętajmy o rozszerzeniu ochrony.

OC farmaceuty/technika farmacji

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna farmaceuty lub technika farmacji gdy zobowiązany jest on do naprawienia szkody osobowej lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej w związku z wykonywanym zawodem. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia które powstały w na terenie RP w okresie ubezpieczenia. Polisa zawierana jest na okres 12 miesięcy z sumą gwarancyjną ustaloną przez Ubezpieczającego.

OC rehabilitanta

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby wykonującej zawód rehabilitanta za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia w skutek czynu niedozwolonego. Ubezpieczenie przeznaczone jest zarówno dla osób wykonujących zawód zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak i dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Ubezpieczenie zawierane jest na okres s 12 miesięcy, zakres ochrony można rozszerzyć poza terytorium RP, sumę gwarancyjną ustala ubezpieczający.