NNW – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

NNW Kierowcy i pasażerów

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie dotyczy zarówno osoby kierującej jak i pasażerów pojazdu wymienionego w umowie ubezpieczenie. Ochrona obejmuje wypadki powstałe na terytorium RP oraz poza jej granicami. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesiecy lub na okresy krótsze, sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający. W przypadku zbycia pojazdu umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu. Podstawowe świadczenia to : trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć, koszty leczenia, transport zwłok.

NNW

Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę od skutków nieszczęśliwych wypadków jakie mogą wystąpić w trakcie nauki, pracy lub w życiu prywatnym. Zakres ochrony można zawęzić tylko do skutków zdarzeń które nastąpiły w trakcie drogi do pracy/szkoły oraz w trakcie pracy/nauki. Podstawowe świadczenia to :

  • świadczenie z tytułu śmierci,

  • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,

  • świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała,

Sumę ubezpieczenia i zakres ochrony ustala indywidualnie Ubezpieczający.