Techniczne, budowlane – montażowe

Ryzyka budowlano montażowe (CAR/EAR - Open Cover)

Ubezpieczenie którego zakres ochrony dotyczy zarówno obiektów budowlanych (budowla,sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy takie jak wiaty, pomieszczenia socjalne i biurowe, baraki magazyny ) jak i obiektów montażowych . (obiekty w trakcie montażu, sprzęt i maszyny służące do montażu lub przeznaczone do montażu, konstrukcje stalowe, linie produkcyjne itp.) Umowa może dotyczyć ubezpieczenia konkretnego kontraktu tzw. polisa kontraktowa lub może dotyczyć wszystkich rozpoczętych kontraktów w okresie ubezpieczenia aż do ich zakończenia tzw. polisa otwartego pokrycia (open cover).

Ryzyka budowlane (Contractors All Risks)

Przedmiotem może być obiekt budowlany, sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy takie jak wiaty, pomieszczenia socjalne i biurowe, baraki magazyny oraz inny rodzaj mienia który zostanie wymieniony w dokumencie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie zdarzenia polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych za wyjątkiem zdarzeń wyłączonych z zakresu, polisa typu All risks (od wszystkich ryzyk).

Ryzyka montażowe (Erection All Risks)

Ubezpieczenie to zapewnia ochronę od nieprzewidzianych zdarzeń losowych w zakresie od wszystkich ryzyk – all risks, polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Przedmiotem ubezpieczenia są prace kontraktowe, obiekty w trakcie montażu, sprzęt i maszyny służące do montażu lub przeznaczone do montażu, konstrukcje stalowe, linie produkcyjne itp.

Ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych (Contractors Plant and Machinery)

Umowa zawierana w formie polisy od wszystkich ryzyk – All risks, zapewnia ochronę dla właściciela lub użytkownika maszyn lub urządzeń budowlanych wszelkiego typu na terenie bazy lub placu budowy jak również w trakcie transportu pomiędzy poszczególnymi budowami. Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ubezpieczonego mienia.

Ubezpieczenia maszyn od awarii (Machinery Breakdown)

Ubezpieczenie maszyn od awarii (Machinery Breakdown)

Ubezpieczenia parku maszynowego przedsiębiorstwa który jest narażony na takie zdarzenia jak nieprawidłowe działanie urządzeń, wadliwy materiał, spięcie prądu czy też zaniedbania pracowników. Ubezpieczeniem są objęte szkody rzeczowe powstałe wskutek utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonych maszyn i urządzeń. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być maszyny, urządzenia lub linie produkcyjne stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego.

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Przedmiotem ubezpieczenia może być wszelkiego rodzaju stacjonarny lub przenośny sprzęt elektroniczny, zakres ochrony ubezpieczenia może zostać rozszerzony dodatkowo o zewnętrzne nośniki danych wraz kosztem odtworzenia zapisanych na nich informacji. Ochroną może zostać objęty typowy sprzęt biurowy (drukarki, faks, telefon, serwery, komputery), sprzęt pomiarowy, alarmowy , radiowy, sprzęt medyczny, zewnętrzne nośniki danych . Oczywiście lista ta pozostaje lista otwartą ze względu na dynamiczny rozwój elektroniki. Zakres ochrony obejmuje wszelkie szkody rzeczowe za wyjątkiem szkód wyłączonych w warunkach ubezpieczenia – ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.