Podróże

Ubezpieczenia podróży zagranicznych

Produkt ten jest przeznaczony dla osób wyjeżdżających za granicę, celem wyjazdu może być wypoczynek, praca luba nauka. Podstawowymi świadczeniami objętymi ochroną są, pokrycie kosztów leczenia oraz organizacja pomocy osobom które popadły w trudności w trakcje podróży. Umowę ubezpieczenia można wykupić na okres minimum 1 dzień do roku. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Europę oraz kraje Basenu Morza Śródziemnego albo cały świat w zależności od wariantu. Możliwe jest wykupienie polisy dla jednej osoby, rodziny, lub też grupy osób.

Ubezpieczenia sprzętu sportowego

Dodatkowe rozszerzenie zakresu w ubezpieczeniu podróży zagranicznych. Warunkiem jest zawarcie ubezpieczenia podróży zagranicznych w zakresie podstawowym tj. wykupienie kosztów leczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt sportowy np. narty, deski snowboardowe, rower, – to jaki sprzęt sportowy może zostać ubezpieczony zależy od danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Zakres ochrony obejmuje utratę, zniszczenie bądź uszkodzenie wskutek określonych zdarzeń np. pożar, lawina, kradzież z pomieszczeń, uszkodzenie sprzętu jeżeli nastąpiło ono wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenia bagażu podróżnego

Dodatkowe rozszerzenie zakresu w ubezpieczeniu podróży zagranicznych. Warunkiem jest zawarcie ubezpieczenia podróży zagranicznych w zakresie podstawowym tj. wykupienie kosztów leczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny, to co będzie klasyfikowane jako bagaż podróżny wymienione jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia z reguły będą to : walizki, plecaki wraz z ich zawartością w postaci rzeczy osobistych, telefon, aparat fotograficzny itp.

Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub wcześniejszego z niej powrotu

Dodatkowe rozszerzenie zakresu w ubezpieczeniu podróży zagranicznych. Warunkiem jest zawarcie ubezpieczenia podróży zagranicznych w zakresie podstawowym tj. wykupienie kosztów leczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia są : koszty odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej jakimi możemy zostać obciążeni w sytuacji gdy odwołamy taką podróż lub koszty wcześniejszego powrotu z zagranicznej imprezy turystycznej

Koszty odwołania uczestnictwa w imprezie zagranicznej dotyczą imprez zarezerwowanych za pośrednictwem organizatora turystyki lub pośrednika turystyki. Ubezpieczenie takie nie może być zawarte nie później niż określony przez zakład ubezpieczeń okres czasu liczony od momentu rezerwacji takiej imprezy lub wpłaty zaliczki, z reguły rozszerzenie to można wykupić w ciągu 2 do 4 dni od daty rezerwacji, po upływie tego okresu nie ma możliwości wykupienia tej opcji.

Koszty wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej dotyczą sytuacji gdy w wyniku określonych zdarzeń losowych musimy powrócić do kraju, kosztami tymi mogą być : koszty niewykorzystanych świadczeń , koszty powrotu do miejsca zamieszkania.

Ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów

Dodatkowe rozszerzenie zakresu w ubezpieczeniu podróży zagranicznych. Warunkiem jest zawarcie ubezpieczenia podróży zagranicznych w zakresie podstawowym tj. wykupienie kosztów leczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty którymi możemy zostać obciążeni przez organizatora turystyki gdy odwołamy zarezerwowane noclegi. Ubezpieczenie może zostać zawarte w określonym czasie licząc od daty rezerwacji noclegów. Przyczyną odwołania noclegów musi być zdarzenie objęte zakresem ubezpieczenia np. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, zgon ubezpieczonego lub członka rodziny.

Ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego

Dodatkowe rozszerzenie zakresu w ubezpieczeniu podróży zagranicznych. Warunkiem jest zawarcie ubezpieczenia podróży zagranicznych w zakresie podstawowym tj. wykupienie kosztów leczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty którymi możemy zostać obciążeni przez organizatora turystyki gdy zrezygnujemy z biletu. Ubezpieczenie może zostać zawarte w określonym czasie licząc od daty rezerwacji biletu. Przyczyną odwołania biletu musi być zdarzenie objęte zakresem ubezpieczenia np. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, zgon ubezpieczonego lub członka rodziny.