Transport

Cargo

Ubezpieczenie cargo to ubezpieczenie gwarantujące ochronę przewożonego ładunku podczas transportu krajowego lub międzynarodowego. Ochrona obejmuje etap załadunku, transportu oraz rozładunku przewożonego towaru. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na czas trwania jednego transportu lub też na określony okres czasu w trakcie którego dokonywana jest nieokreślona liczba transportów tzw. polisa obrotowa, transport może odbywać się za pośrednictwem przewoźnika zawodowego lub za pomocą własnego środka transportu. Do ryzyk jakie mogą zostać objęte ochroną to m.in. : deszcz, eksplozja, grad, huragan, lawina, powódź, pożar, rabunek, wandalizm, mogą to być również tzw. polisy typu „all risks” czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.

OCP kraj

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność przewoźnika za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu towarów na terenie RP transportem drogowym wynikająca z ustawy Prawo Przewozowe. Z godnie z zapisami ustawy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonego towaru. Ubezpieczenia obejmuje przewozy dokonywane na podstawie listu przewozowego. Zakres ubezpieczenia można zmieniać wprowadzając odpowiednie klauzule do umowy ubezpieczenia. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy.

OCP Zagranica

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym. Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, jaką ponosi za przewożony towar na podstawie zapisów międzynarodowej umowy o transporcie lądowym tzw. Konwencji CMR z 1956 r. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na 12 miesięcy. Zakres udzielanej ochrony zależy od wariantu, można go rozszerzyć wprowadzając odpowiednie klauzule.

OC Spedytora

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora.