Sport

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to produkt skierowany do osób uprawiających sport zawodowo. Przedmiotem ubezpieczenia są wypadki polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej, powstałe podczas uprawiania sportu, udziału w treningach, obozach sportowych, zawodach. Zakres ochrony może obejmować zdarzenia które nastąpiły na terenie RP oraz poza jej granicami.

Ważnym czynnikiem do oceny ryzyka oraz wysokości składki jest rodzaj uprawianej dyscypliny sportowej, przykładowo dyscypliny powietrzne będą inne od dyscyplin uprawianych na lądzie.

OC trenerów/instruktorów sportowych

Produkt dla osób które są trenerami lub instruktorami sportowymi, ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem czynu niedozwolonego do naprawienia których zobowiązany jest ubezpieczony.

Standardowo ochrona obejmuje terytorium RP, zakres ten można rozszerzyć na pozosałe kraje świata. Suma gwarancyjna ustalana jest przez ubezpieczającego, ochrona udzielana jest na okres 12 miesięcy

OC sportowców

Ubezpieczenie dla osób które uprawiają sport zawodowo lub amatorsko. Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną pozostającą w związku z aktywnością sportową ubezpieczonego. Standardowo ochrona udzielana jest na terenie RP jeżeli nasza aktywność sportowa będzie wykonywana poza krajem, pamiętajmy o rozszerzeniu ochrony.