OC – Odpowiedzialność cywilna

OC posiadaczy pojazdów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, to ubezpieczenie obowiązkowe które należy zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Umowę ubezpieczenia zawiera się w większości przypadków na okres 12 miesięcy. Umowa ulega automatycznemu wznawianiu dlatego należy pamiętać o jej wypowiedzeniu w sytuacji gdy zmieniamy towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku braku zawarcia ubezpieczenia lub przerwy w ubezpieczeniu nakładane są opłaty karne, wysokość kar zależy od rodzaju pojazdu oraz od okresu pozostawania bez ubezpieczenia OC. Ubezpieczanie jest ważne również w krajach Unii Europejskiej.

Sprawdź także: wypowiedzenie OC online

OC rolników

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników. Ubezpieczenie obowiązkowe, do zawarcia którego zobowiązany jest każdy rolnik z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy, w przypadku zmiany zakładu ubezpieczeń należy ją wypowiedzieć na piśmie najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.

Zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna rolnika, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osób pracujących w gospodarstwie rolnym jeżeli wyrządziły szkodę w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Produkt ten kierowany jest do osób fizycznych, przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna od szkód wyrządzonych osobom trzecim na skutek wykonywania czynności życia prywatnego.

Zakres ochrony obejmuje również odpowiedzialności z tytułu posiadania nieruchomości, użytkowania ruchomości, posiadania zwierząt oraz amatorskiego uprawiania sportu

Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12 miesięcy, sumy gwarancyjne ustala Ubezpieczający. Często ten rodzaj ubezpieczenia można wykupić łącznie z polisą ubezpieczenia domu lub mieszkania

OC firmy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności określonej w umowie ubezpieczenia a także w związku z posiadaniem i użytkowaniem mienia w tej działalności za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Produkt dedykowany dla podmiotów gospodarczych, zakresem obejmuje zarówno szkody rzeczowe jak i osobowe. Ze względu na grupę klientów dla których jest przeznaczony tj. podmioty gospodarczy często zawiera szereg klauzul rozszerzających lub zawężających ochronę, pozwala to dostosować produkt do specyfiki danej działalności.

UWAGA ! Nie zawsze można go wykupić jako pojedyncze ubezpieczenie (pomimo tego że funkcjonuje jako osobny produkt), często spotykaną praktyką jest wymóg wykupienia ryzyk ogniowych dla rzeczowych składników majątku firmy.

OCP kraj

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność przewoźnika za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu towarów na terenie RP transportem drogowym wynikająca z ustawy Prawo Przewozowe. Z godnie z zapisami ustawy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonego towaru. Ubezpieczenia obejmuje przewozy dokonywane na podstawie listu przewozowego. Zakres ubezpieczenia można zmieniać wprowadzając odpowiednie klauzule do umowy ubezpieczenia. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy.

OCP Zagranica

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym. Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, jaką ponosi za przewożony towar na podstawie zapisów międzynarodowej umowy o transporcie lądowym tzw. Konwencji CMR z 1956 r. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na 12 miesięcy. Zakres udzielanej ochrony zależy od wariantu, można go rozszerzyć wprowadzając odpowiednie klauzule.