Samochód

OC posiadaczy pojazdów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, to ubezpieczenie obowiązkowe które należy zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Umowę ubezpieczenia zawiera się w większości przypadków na okres 12 miesięcy. Umowa ulega automatycznemu wznawianiu dlatego należy pamiętać o jej wypowiedzeniu w sytuacji gdy zmieniamy towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku braku zawarcia ubezpieczenia lub przerwy w ubezpieczeniu nakładane są opłaty karne, wysokość kar zależy od rodzaju pojazdu oraz od okresu pozostawania bez ubezpieczenia OC. Ubezpieczanie jest ważne również w krajach Unii Europejskiej.

AUTOCASCO

Ubezpieczenie autocasco chroni nasz pojazd lub jego elementy przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem od ryzyk nazwanych lub od wszystkich ryzyk ( zależnie od produktu), niezależnie od tego czy powstały one z winy kierowcy czy też wskutek innych działań. Standardowo ochrona działa na terenie RP oraz krajów Unii Europejskiej. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy zarejestrowane na terenie RP wraz z ich wyposażeniem standardowym z możliwością rozszerzenia ochrony o wyposażenie dodatkowe.

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Zakresem ochrony objęte są zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną w następstwie których ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Wysokość świadczeń zależna jest od przyjętej w umowie sumy ubezpieczenia.

Assistance

Przedmiotem ubezpieczenia assistance jest świadczenie pomocy osobom poruszającym się ubezpieczonym pojazdem. Świadczenia pomocy realizowane są miedzy innymi na skutek wystąpienia takich zdarzeń jak :

  • Kolizja

  • Wypadek

  • Awaria pojazdu

  • Kradzież pojazdu lub jego części

  • Rozładowanie akumulatora.

Przykładowe świadczenia to :

  • Holowanie do warsztatu lub miejsca zamieszkania

  • Naprawa na trasie

  • Dowóz paliwa

  • Wynajem pojazdu zastępczego

  • Nocleg ubezpieczonych.

Ubezpieczeniem objęte są wszystkie osoby podróżujące . Zakres terytorialny może dotyczyć ochrony tylko na terenie RP lub również poza jej granicami.

Szyby

Ubezpieczenie szyb polega na organizacji oraz pokryciu kosztów naprawy lub wymiany szyb ubezpieczonego pojazdu. Zakres ubezpieczenia dotyczy wszystkich szyb, (niekiedy z zakresem nie jest objęta szyba dachowa )suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego lub z góry określona przez Ubezpieczyciela. Ubezpieczenie można wykupić przy jednoczesnym zawarciu ubezpieczenia oc lub ac albo wykupić w póĄniej. Nie funkcjonuje jako osobne ubezpieczenie tzn. warunkiem wykupienia ubezpieczenia jest posiadanie jednego z dwóch wyżej wymienionych. Dodatkowym plusem wykupienia tego ubezpieczenia jest to, że szkoda pokryta z ubezpieczenia szyb nie skutkuje utratą zniżek tak jak ma to miejsce w ubezpieczeniu autocasco.

Opony

Ubezpieczenie opon pokrywa wymianę na miejscu zdarzenia opony lub holowanie do wskazanego przez Ubezpieczyciela serwisu lub telefoniczną pomoc informacyjną.

Ochrona prawna

Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia ochronę interesów Ubezpieczonego w postępowaniach karnych lub w sprawach o wykroczenia które miały miejsce w okresie ubezpieczenia. Świadczenie może polegać na udzieleniu porady prawnej lub też pokryciu kosztów obrony ubezpieczonego. Praktyczne zalety tego produktu to zapewniona pomoc prawna w sprawie dochodzenia roszczeń z polisy oc sprawcy, pomoc w dochodzeniu roszczeń tytułu nienależytego wykonania naprawy pojazdu , obrona ubezpieczonego w postępowaniu karnym oraz w sprawach o wykroczenia związane z posiadaniem pojazdu. Ochrona może dotyczyć zarówno kierowcy danego pojazdu lub też może zostać zawarta w wariancie niż „związanym ” z danym pojazdem, ochrona dotycz wskazanej w polisie osoby lub osób.