A -------------------------------------------------------------------------

ABANDON

zrzeczenie się, odpuszczenie praw do przedmiotu ubezpieczenia na rzecz ubezpieczyciela.

ACTIO DIRECTA

termin określa bezpośrednie roszczenie przysługujące poszkodowanemu w stosunku do ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy.

AEROCASCO

ubezpieczenie statku powietrznego, od ryzyka jego uszkodzenia, utraty lub zniszczenia

AGENT UBEZPIECZENIOWY

pośrednik ubezpieczeniowy wykonujący czynności w imieniu lub na rzecz ubezpieczyciela, polegające na pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia, zawieraniu takich umów oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia

AKCEPT

zgoda na zawarcie umowy, na udzielenie gwarancji; oswiadczenie trasata złożone  na wekslu o przyjęciu do wykonania zawartego w nim polecenia trasanta do zapłacenia określonej kwoty na rzecz remitenta.

AKCJA

papier wartościowy potwierdzający uczestnictwo właściciela dokumentu w kapitale spółki akcyjnej, upoważniający go do udziału w walnym zgromadzeniu, udziale w zyskach

AKONTO

zaliczka

AKTUARIAT

Metoda kalkulacji oparta na rachunku prawdopodobieństwa.

AKTUARIUSZ

Osoba kalkulująca ryzyko ubezpieczeniowe.

AKTYWA

Wartość składników majątku jakimi dysponuje dany podmiot.

AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE

składniki majątkowe przedsiębiorstwa które mogą być zamienione na gotówkę w okresie nieprzekraczającym 1 roku.

AKTYWA MATERIALNE

składniki majątku mające postać materialną

AKTYWA NIEMATERIALNE

składniki majątku nieposiadające fizycznej postaci a posiadające określoną wartość (patenty, znaki towarowe, know how, prawa autorskie)

AKTYWA OBROTOWE

składniki majątku których okres obrotu nie przekracza 1 roku

AKTYWA PŁYNNE

składniki majątku mające formę gotowkową lub składniki  które można szybko zamienić na gotówkę.

ALL RISKS

ubezpieczenie wszystkich ryzyk. W umowach ubezpieczenia opartych na zasadach all risks ubezpieczyciel udziela ochrony od wszystkich ryzyk z wyjątkiem ryzyk wyłączonych w umowie. Ryzyka nie ujęte w katalogu wyłączeń podlegają ochronie.

ALOKACJA

cześć składki która jest zamieniana na jednostki uczestnictwa w funduszu.

ASSISTANCE

ubezpieczenie udzielenia pomocy, przedmiotem tego ubezpieczenia może być pomoc medyczna, techniczna itp. w zależności od rodzaju wykupionego ubezpieczenia. Podstawowe rodzaje assistance spotykamy w ubezpieczeniach pojazdu, mieszkania lub kosztów podróży. W większości przypadków funkcjonuje jako ubezpieczenie uzupełniające.

AUTOCASCO

dobrowolne ubezpieczenie majątkowe którego przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy lądowe. Termin casco pochodzi z języka włoskiego i oznacza upadek rozbicie. Do roku 1991 ubezpieczenie autocasco było w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym, obowiązek ten został zniesiony ustawą o działalności ubezpieczeniowej z 28 lipca 1990 r. (Dz. U. nr 59, poz. 344, z późn. zm.)

ASEKURACJA

Ubezpieczenie przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych

AWAL

Poręczenie wekslowe

AWALNAT

Osoba za którą poręczył awalista

AWALISTA

Poręczyciel, osoba odpowiadająca za uregulowanie zobowiązania za osobę za którą poręczyła

B -------------------------------------------------------------------------

BBB

z ang. Bankers Blanket Bond, ubezpieczenie wszystkich ryzyk bankowych; obejmuje straty banku związane ze sprzeniewierzeniem (nieuczciwością) pracownika banku oraz dodatkowo ryzyka utraty gotówki i innych walorów z banku lub w czasie transportu, sfałszowania dokumentów lub weksli, przyjęcia fałszywych pieniędzy

BENEFICJENT

osoba której przysługuje świadczenie (korzyści)

BEZ REGRESU

formuła stosowana w celu potwierdzenie, że osoba która przejmuje zobowiązanie nie bdzie rościć sobie praw do poprzednich wierzycieli o uregulowanie zapłaty

BIURO NARODOWE

organizacja zakładów ubezpieczeń na terytorium danego państwa, które prowadzą działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

BLS (bezpośrednia likwidacja szkód)

W ubezpieczeniu OC schemat likwidacji szkód, gdzie poszkodowany zgłasza szkodę do swojego ubezpieczyciela OC, a nie – jak tradycyjnie – do ubezpieczyciela OC sprawcy szkody; w przypadku BLS ubezpieczyciel poszkodowanego wypłaca należne świadczenie i już bez aktywnego udziału poszkodowanego rozlicza się z ubezpieczycielem OC sprawcy szkody.

BONUS

dodatkowa korzyść

BONUS-MALUS

tabela zniżek i zwyżek stosowanych przez Ubezpieczyciela związanych z dotychczasowym przebiegiem szkodowości klienta

BUSINESS INTERRUPTION

ubezpieczenie utraty korzyści zwane ubezpieczeniem utraty zysku w skrócie BI. Ubezpieczenie pokrywa utracone korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby szkoda nie wystąpiła.

C -------------------------------------------------------------------------

CAR

ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy, skrót od pierwszych liter słów contractor’s all risks

CARGO

ubezpieczenie towarów w transporcie

CEDENT

(1)osoba przenosząca swoje prawa na inną osobę, osoba dokonująca cesji.

(2) zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, który w związku z wykonywaną działalnością ubezpieczeniową lub reasekuracyjną ceduje ryzyko na zakład reasekuracji lub zakład ubezpieczeń wykonujący działalność reasekuracyjną;

CESJA

przelanie prawa na druga osobę; zrzeczenie się wierzytelności.

CESJONARIUSZ

osoba na rzecz której dokonano cesji, osoba przejmująca prawa.

COMBINED RATIO

wskaźnik zespolony lub szkodowo-kosztowy, stosunek wypłacanych przez ubezpieczyciela świadczeń oraz ponoszonych przez niego kosztów ubezpieczeniowych do zbieranej składki. CR poniżej 100 proc. oznacza, że ubezpieczyciel zarabia na podstawowej działalności, a powyżej 100 proc., że traci.

CPE

ubezpieczenie sprzętu wykonawcy, skrót od pierwszych liter słów contractor’s plant and Equipment.

CWAR

ubezpieczenie wszelkich ryzyk związanych z kontraktem, skrót od pierwszych liter słów contract works all risks.

D -------------------------------------------------------------------------

DEMUTUALIZACJA

proces przekształcenia ubezpieczyciela działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w spółkę akcyjną

DOUBEZPIECZENIE

przywrócenie sumy ubezpieczenia która uległa pomniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania, lub zwiększenie sumy ubezpieczenia wskutek zwiększenia się wartości mienia ubezpieczonego.

DZIAŁ UBEZPIECZEŃ

grupa ubezpieczeń, grupa ryzyk, ustawowo ubezpieczenia dzielimy na dwa działy, dział I ubezpieczenia na życie, dział II pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe.

D&O (Directors & Officers)

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki

E -------------------------------------------------------------------------

EAR

ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu, skrót od słów erection all risks.

EKSPEKTATYWA

przyszła wierzytelność, wyczekiwanie prawne.

EKSPIRACJA UBEZPIECZENIA

wygaśnięcie, zakończenie umowy ubezpieczenia.

F-------------------------------------------------------------------------

FLAEXA

potoczna nazwa podstawowego zakresu ubezpieczenia mienia, skrót pochodzi od pierwszych liter słów : Fire (ogień), Lighting (piorun), Explosion (wybuch), Aircraft crash landing (upadek statku powietrznego), oznaczających zakres ryzyk objętych ubezpieczeniem.

FRANSZYZA

klauzula w umowie ubezpieczenia wprowadzająca ograniczenie (kwotowe lub procentowe) co do wysokości wypłacanego odszkodowania.

FRANSZYZA REDUKCYJNA

zwana także franszyzą bezwarunkową, ustalona w umowie kwota o którą zostanie pomniejszone odszkodowanie.

FRANSZYZA INTEGRALNA

zwana także franszyzą warunkową, ustalona w umowie ubezpieczenia kwota do wysokości której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

FUNERALNE UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie pokrywające koszty organizacji pogrzebu,ubezpieczeniem może zostać objęty również koszt usługi pogrzebowej, zakupu trumny, przygotowania zmarłego do pochówku.

FAKTOR

Podmiot zajmujący się zakupem wierzytelności z tytułu sprzedanych towarów lub produktów oraz ich odzyskiwaniem

FAKTORANT

podmiot zbywający wierzytelność drugiemu podmiotowi

FAKTORING

odsprzedaż wierzytelności przez dany podmiot (faktorant) drugiemu podmiotowi (faktorowi) specjalizującemu się w nabywaniu wierzytelności

G -------------------------------------------------------------------------

GWARANCJA BANKOWA

zobowiązanie banku do wykonania świadczenia na rzecz podmiotu uprawnionego – beneficjenta w przypadku kiedy podmiot wnioskujący nie wywiązał się z zobowiązania wobec beneficjenta gwarancji.

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA

rodzaj ubezpieczenia finansowego, polega na zobowiązaniu zakładu ubezpieczeń – gwaranta do wykonania świadczenia pieniężnego na rzecz podmiotu uprawnionego – beneficjenta w przypadku kiedy podmiot wnioskujący nie wywiązał się z zobowiązania wobec beneficjenta gwarancji.

GWARANT

poręczyciel, ten który poręcza za inną osobę

I -------------------------------------------------------------------------

IBNR (ang. incurred but not reported)

rezerwy z tytułu szkód zaistniałych ale nie zgłoszonych do ubezpieczyciela

INDEKSACJA

urealnienie określonych wartości

INDEKSACJA SKŁADKI

wzrost wysokości składki będący następstwem podwyższenia sumy ubezpieczenia.

Instytutowe klauzule ładunkowe (ang. ICC - institute cargo clauses)

warunki ubezpieczenia cargo – ładunków w transporcie, opracowane przez Instytut Londyńskich Ubezpieczycieli

K -------------------------------------------------------------------------

KARENCJA

odroczenie, okres zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej, okres od daty zawarcia umowy ubezpieczenia do daty od ktorej ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność,karencja trwa od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia do momentu rozpoczęcia ochrony, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy objęty karencją wystąpi w okresie jej trwania to ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności.

KARENCJA DODANA

okres przedłużonej ochrony następujący po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia.

KEPTYW

tzw. forma samoubezpieczenia, podmiot gospodarczy tworzony w celu ubezpieczania własnych ryzyk, w praktyce, keptywy tworzone są przez duże przedsiębiorstwa które nie są zainteresowane ochroną udzielaną przez „tradycyjnych” ubezpieczycieli.

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego, organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem kapitałowym, rynkiem ubezpieczeń i emerytur oraz sektorem bankowym.

KOASEKURACJA

to ubezpieczenie jednego ryzyka w wielu zakładach ubezpieczeń na podstawie jednej umowy ubezpieczenia. Występuje w dwóch odmianach :

  • koasekuracja zewnętrzna – ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia dotycząca części ryzyka z każdym zakładem ubezpieczeń z osobna, każdy z zakładów ubezpieczeń odpowiada za swoją część przed ubezpieczonym.

  • koasekuracja wewnętrzna – ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia z jednym zakładem ubezpieczeń tzw. koasekuratorem wiodącym, prowadzącym, który reprezentuję pozostałych koasekuratorów. Forma wygodniejsza zarówno dla ubezpieczającego jak i ubezpieczycieli, ubezpieczający we wszelkich sprawach związanych z umową ubezpieczenia kontaktuję się tylko z jednym zakładem ubezpieczeń

KONSUMCJA SUMY UBEZPIECZENIA

zmniejszanie się sumy ubezpieczenia o każde wypłacone odszkodowanie.

KULUANCJA

tzw. płatność ex gratia, wypłata świadczenia przez ubezpieczyciela, w sytuacji gdy świadczenie nie przysługuje, wypłata świadczenia ma charakter dobrowolnej decyzji zakładu ubezpieczeń.

L -------------------------------------------------------------------------

LIKWIDACJA SZKODY

ogół czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i wysokości odszkodowania/świadczenia.

M -------------------------------------------------------------------------

MAJĄTKOWE UBEZPIECZENIE

to ubezpieczenie którego przedmiotem ubezpieczenia jest każdy interes majątkowy dający się ocenić w pieniądzu. Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego jest również odpowiedzialność cywilna.

N -------------------------------------------------------------------------

NADUBEZPIECZENIE

sytuacja w której suma ubezpieczenia przekracza rzeczywistą wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia. Konsekwencją jest opłacenie wyższej składki.

NIEDOUBEZPIECZENIE

sytuacja w której suma ubezpieczenia jest niższa w stosunku do rzeczywistej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

O -------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

obowiązek ponoszenia konsekwencji swojego zachowania lub innych osób.

ODSZKODOWANIE

rekompensata pieniężna za poniesioną szkodę wypłacana przez sprawcę szkody lub przez ubezpieczyciela.

OWU

ogólne warunki ubezpieczenia, zbiór klauzul umownych kształtujących treść umowy ubezpieczenia.

P -------------------------------------------------------------------------

PBUK

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, to organizacja zakładów ubezpieczeń, które na terytorium Polski prowadzą działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

PML

probable maximum loss, prawdopodobna maksymalna szkoda, oznacza największą możliwą szkodę jaka może powstać w ubezpieczonym mieniu.

POLISA

dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, słowo pochodzi od włoskiego słowa”polizza” oznaczającego pokwitowanie.

PRO RATA TEMPORIS

system obliczania składki za okresy krótsze niż rok. Przy czym za rok przyjmuje się 360 dnia, za miesiąc 30 dni. 

Przykład :

Składka roczna za ubezpieczenie wynosi 5 000, 00 zł.

Okres ubezpieczenia 72 dni.

Składkę roczną mnożymy przez okres ubezpieczenia a następnie dzielimy przez 360 (rok) tj. 

SU = SR x OU / 360

gdzie:

SU – składka za ubezpieczenie

SR- składka za pełny okres ubezpieczenia

OU – okres ubezpieczenia

Czyli : 5000 x 72 / 360 = 1 000 zł.

R -------------------------------------------------------------------------

RATING

ocena wiarygodności.

REASEKURACJA

najprostsza definicja reasekuracji to ubezpieczenie ubezpieczenia. To umowa w której ubezpieczyciel, odstępuje ryzyko w całości lub w części innemu ubezpieczycielowi, zwanemu reasekuratorem.

REASEKURATOR

Zakład ubezpieczeń przejmujący część lub całość ryzyka od innego zakładu ubezpieczeń

REGRES

roszczenie zwrotne, 

REGRES UBEZPIECZENIOWY

uprawnienie ubezpieczyciela do żądania od sprawcy szkody zwrotu wypłaconego odszkodowania, przysługujące ubezpieczycielowi roszczenie zwrotne. Rodzaje regresu :

  • regres typowy – roszczenie zwrotne do osoby będącej poza stosunkiem ubezpieczenia,

  • regres szczególny – roszczenie zwrotne do ubezpieczonego. Występuje tylko w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.

REPREZENTANT DO SPRAW ROSZCZEŃ

Pełnomocnik zakładu ubezpieczeń wykonującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej działalność w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, umocowany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż państwo siedziby zakładu ubezpieczeń zgodnie z prawem państwa, w którym jest ustanowiony, co najmniej do dokonywania czynności prawnych niezbędnych do wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania w imieniu i na rachunek reprezentowanego zakładu ubezpieczeń;

S -------------------------------------------------------------------------

SDR (MFW)

Specjalne Prawa Ciągnienia (ang. Special Drawing Rights)jednostka rozrachunkowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego stosowana w rozliczeniach międzynarodowych (międzynarodowa jednostka rozrachunkowa).SDR ma charakter pieniądza bezgotówkowego, istniejącego wyłącznie w postaci zapisów księgowych na bankowych rachunkach depozytowych

SPARTENTRENNUNG

tzw. zasada branżowości, istotą tej zasady jest zakaz prowadzenia przez ubezpieczyciela jednocześnie działalności w Dziale I ubezpieczeń – ubezpieczenia na życie oraz w Dziale II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. W konsekwencji zakłady ubezpieczeń działające na rynku są albo zakładami ubezpieczeń na życie albo zakładami prowadzącymi pozostałe ubezpieczenia.

SUMA UBEZPIECZENIA

kwota na którą ubezpieczono przedmiot ubezpieczenia i do wysokości której ubezpieczyciel udziela ochrony. Podstawa wyliczenia składki ubezpieczeniowej

SZKODA

to uszczerbek w majątku poniesiony wbrew woli poszkodowanego. Na szkodę składają się :

  • rzeczywista strata (damnum emergenes)- zmniejszenie się majątku wskutek wystąpienia szkody,

  • utracone korzyści (lucrum cessans)- korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby szkoda nie wystąpiła.

SZKODOWOŚĆ

stosunek odszkodowań i świadczeń wypłaconych do składki zarobionej, z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

należność, którą ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany zapłacić zakładowi ubezpieczeń za świadczenie ochrony ubezpieczeniowej.

SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO

kwoty składek brutto należne z tytułu zawartych w okresie sprawozdawczym umów ubezpieczenia, niezależnie od tego, czy kwoty te opłacono.

SKŁADKA ZAROBIONA BRUTTO

składka przypisana brutto z tytułu umów ubezpieczenia należna w okresie sprawozdawczym pomniejszona (lub powiększona) o zmiany stanu rezerw składek oraz rezerw na ryzyko niewygasłe brutto.

SKŁADKA ZAROBIONA NA UDZIALE WŁASNYM

składka zarobiona pomniejszona o udział reasekuratorów

T -------------------------------------------------------------------------

TRIGGERS

procedura wyłączająca odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkodę,znaczenie ma moment wystąpienia szkody,

Rodzaje triggerów :

  • act committed – ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeżeli zdarzenie będące źródłem szkody wystąpiło w okresie ubezpieczenia,

  • loss occurrence – ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeżeli szkoda powstała w okresie ubezpieczenia,

  • loss manifestation – ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda ujawniła się w okresie ubezpieczenia,

  • claims made – ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeżeli poszkodowany zgłosił roszczenie odszkodowawcze w okresie ubezpieczenia.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

w skrócie TUW, Zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności

U -------------------------------------------------------------------------

UBEZPIECZAJĄCY

to osoba zawierająca umowę ubezpieczenia zobowiązana do opłacenia składki.

UBEZPIECZENIE

urządzenie gospodarcze umożliwiające kompensatę poniesionych strat wskutek określonych zdarzeń losowych.

UBEZPIECZENIE NA PIERWSZE RYZYKO

system ubezpieczenia w którym suma ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia powinna odpowiadać przewidywanej maksymalnej szkodzie. W systemie tym, wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, nie musi odpowiadać faktycznej wartości mienia posiadanego.

UBEZPIECZENIE NA SUMY STAŁE

zwane również ubezpieczeniem do pełnej wartości. To rodzaj systemu ubezpieczenia w którym suma ubezpieczenia powinna odpowiadać pełnej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia. Według tego systemu ubezpieczeniu podlega całkowita wartość mienia będąca w posiadaniu ubezpieczającego. W przypadku ubezpieczenia minia w wartości mniejszej niż faktyczna wartość posiadanego mienia zastosowanie będzie miała zasada proporcji.

UBEZPIECZENIE NA SUMY ZMIENNE

system ubezpieczenie odnoszący się do środków obrotowych których wartość podlega częstym wahaniom w okresie ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia określamy na poziomie maksymalnej wartości dziennej środków obrotowych. Ubezpieczyciel pobiera minimalną składkę zaliczkową w wysokości 50%-80% całkowitej rocznej składki. Rozliczenie składki następuje po upływie okresu ubezpieczenia, na podstawie danych o średnich stanach magazynowych w poszczególnych miesiącach. Na tej podstawie zostaje wyliczona rzeczywista składka roczna.

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE

to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

UBEZPIECZONY

osoba której mienie, życie albo zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia.

UBEZPIECZYCIEL

podmiot gospodarczy prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie otrzymanego zezwolenia.

UDZIAŁ WŁASNY

przewidziana w umowie ubezpieczenia kwota pomniejszająca odszkodowanie. Kwota ta może być wyrażona kwotowo lub procentowo oraz odnosić się do wysokości odszkodowania lub sumy ubezpieczenia.

UFK

ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, w ubezpieczeniach na życie wydzielony fundusz aktywów, stanowiący rezerwę tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowany w sposób określony w umowie ubezpieczenia.

UNDERWRITER

osoba zajmująca się oceną ryzyka,

UPRAWNIONY

osoba wskazana przez ubezpieczonego do otrzymania świadczenia.

W -------------------------------------------------------------------------

WADIUM

kaucja, zastaw, kwota stanowiąca gwarancję dotrzymania warunków umowy.

WARTOŚĆ EWIDENCYJNA BRUTTO

wartość wykazana w dokumentacji księgowo-rachunkowej, to wartość początkowa mienia.

WARTOŚĆ EWIDENCYJNA NETTO

wartość wykazana w dokumentacji księgowo-rachunkowej,to wartość mienia po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych.

WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA

wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego.

WARTOŚĆ RZECZYWISTA

wartość nowa pomniejszona o zużycie techniczne.

Z -------------------------------------------------------------------------

ZAGRANICZNY UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

podmiot, którego siedziba znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujący zaspokojenie roszczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku niespełnienia obowiązku ubezpieczenia lub nieustalenia sprawcy szkody;

ZDARZENIE LOSOWE

niezależne od woli ubezpieczającego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nastąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową.

ZIELONA KARTA

Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy będący potwierdzeniem zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju odwiedzanym przez jego posiadacza a należącym do SYSTEMU ZIELONEJ KARTY.