Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności tzw. oc firmy.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem wykorzystywanym w tej działalności, zakres ubezpieczenia dotyczy szkód będących następstwem :

  • czynu niedozwolonego tzw. oc delikt,

  • niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu tzw. oc kontrakt.

Zakres ubezpieczenia można dopasować do charakteru prowadzonej działalności wprowadzając do umowy ubezpieczenia odpowiednie klauzule.