Rolne

OC rolników

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników. Ubezpieczenie obowiązkowe, do zawarcia którego zobowiązany jest każdy rolnik z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy, w przypadku zmiany zakładu ubezpieczeń należy ją wypowiedzieć na piśmie najpóĄniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.

Zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna rolnika, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osób pracujących w gospodarstwie rolnym jeżeli wyrządziły szkodę w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie budynków rolniczych

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego to obowiązkowe ubezpieczenie, obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu pokrycia budynku dachem. Umowę zawiera się na 12 miesięcy, w przypadku zmiany zakładu ubezpieczeń należy pamiętać o jej wypowiedzeniu w dotychczasowym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe na skutek :

 • ognia

 • huraganu

 • powodzi

 • podtopienia

 • deszczu nawalnego

 • gradu

 • opadów śniegu

 • uderzenia pioruna

 • eksplozji

 • obsunięcia się ziemi

 • tąpnięcia

 • lawiny

 • upadku statku powietrznego

Dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich to obowiązkowe ubezpieczenie, dotowane przez państwo. Wysokość dotacji może pokrywać do 50% składki należnej za ubezpieczenie.

Umowę ubezpieczenia można wykupić w tych zakładach ubezpieczeń które zawarły z ministerstwem rolnictwa umowy w sprawie dopłat.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w gospodarstwach rolnych na terenie RP. Dotacje mogą dotyczyć ubezpieczenia :

 • 1) upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne lub

 • 2) bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności