Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja wadialna

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium to produkt kierowany do podmiotów przystępujących do przetargów. Zazwyczaj j organizator przetargu wymaga od przystępujących do niego wniesienia wadium .

Jedną z dopuszczalnych form wadium jest gwarancja ubezpieczeniowa, gdzie beneficjentem gwarancji jest podmiot organizujący przetarg natomiast gwarantem jest zakład ubezpieczeń , podmiot wykupujący gwarancję (oferent) jest zleceniodawcą wystawienia gwarancji (ubezpieczający).

Okres trwania gwarancji pokrywa się z okresem związania ofertą. Istniej możliwość wystawienia gwarancji pod jeden przetarg lub zawarcie umowy na większą ilość gwarancji, ta forma jest szczególnie zalecana w przypadku przystępowania do dużej ilości przetargów, umowa jest zawierana z reguły na 12 miesięcy lub dłużej .

Korzyści :

  • Brak angażowania własnych środków finansowych

  • Zwiększona wiarygodność – gwarantem jest zakład ubezpieczeń

  • Możliwość przystąpienia do kilku przetargów jednocześnie

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Istotą gwarancji należytego wykonania kontraktu, jest zabezpieczenie właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy przez dłużnika. Gwarancja ta dotyczy kontraktów w których podmiot zlecający (zleceniodawca) wykonanie określonych prac wymaga od podmiotu przyjmującego zlecenie ( zleceniobiorcy) zabezpieczenia właściwego wykonania kontraktu.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje gwarancji :

  • Zobowiązanie do uregulowania roszczenia wierzyciela (tutaj zleceniodawcy) powstałego z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania kontraktu przez dłużnika (gwarancja zapłaty roszczenia)

  • Zobowiązanie do wykonania świadczenia w miejsce dłużnika (gwarancja wykonania świadczenia)

Różnią się one między sobą przyjętymi w umowie wysokościami sum gwarancyjnych.

Okres ubezpieczenia – okres ważności gwarancji pokrywa się z okresem realizacji danego kontraktu. Beneficjentem gwarancji jest zleceniodawca wykonania kontraktu, gwarantem zakład ubezpieczeń natomiast podmiot zobowiązany do wykonania kontraktu jest zleceniodawcą wystawienia gwarancji.

Gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancja zwrotu zaliczki (advance payment bonds) dotyczy sytuacji w której podmiot zlecający wykonanie umowy finansuje je poprzez wpłacenie zaliczki . Ryzyko jakie ponosi może np. dotyczyć sytuacji w której wykonawca zbankrutuje albo niewłaściwie rozdysponuje przekazane pieniacze.

Stronami umowy są :

  • podmiot wpłacający zaliczkę jako beneficjent gwarancji

  • podmiot otrzymujący zaliczkę – wykonawca umowy jako zleceniodawca wystawienia gwarancji

  • zakład ubezpieczeń jako gwarant

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Gwarancja ta ma na celu zabezpieczenie interesów zleceniodawcy w sytuacji gdy po wykonaniu zleconych prac nastąpi konieczność usunięcia ujawnionych wad czy usterek. jednym z powodów dla których wymagane jest ta forma zabezpieczenia jest obawa, że podmiot wykonujący zlecenie może w momencie ujawnienia się wady czy usterki już nieistnień

Zobowiązania jakie mogą zostać zabezpieczone mogą dotyczyć gwarancji jakości, rękojmi za wady fizyczne lub rękojmi za wady prawne.

Okres ubezpieczenia może być różny w zależności od tego czego dotyczyły wykonywane prace, może on wynosić nawet kilkanaście lat.