Od kiedy powinienem posiadać ubezpieczenie oc pojazdu.

Ubezpieczenie oc posiadaczy pojazdów mechanicznych powinno być zawarte przez cały czas trwania rejestracji pojazdu, w momencie zarejestrowania pojazdu należy wykupić ubezpieczenie, jeżeli pojazd nie będzie rejestrowany lub nie podlega rejestracji ( brak obowiązku rejestracji pojazdu ) lub pomimo obowiązku rejestracji, posiadacz zamierza takim pojazdem się poruszać, ubezpieczenie oc należy zawrzeć przed wyjazdem pojazdu na drogę.

Czym grozi brak ubezpieczenia oc pojazdu.

Najważniejsze konsekwencje dla sprawcy szkody to koszt jaki musi ponieść na naprawienie wyrządzonej szkody, w przypadku braku polisy oc, dodatkowo właściciel takiego pojazdu musi opłacić karę za brak ubezpieczenia.

Jakie są kary za brak ubezpieczenia oc pojazdu.

Wysokość kar za brak ważnego ubezpieczenia oc regulują przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ich wysokość oblicza się następująco :

 1. Dla pojazdów osobowych podstawą obliczenia kary jest równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę

 2. Dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów podstawą obliczenia kary jest równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę

 3. Dla pozostałych pojazdów podstawą obliczenia kary jest równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę

Wysokość kar jest uzależniona od okresu pozostawania bez ubezpieczenia oc, jeżeli :

 1. okres pozostawania bez oc nie przekracza 3 dni wynosi ona 20% podstawy

 2. okres pozostawania bez oc nie przekracza 14 dni wynosi ona 50% podstawy

 3. okres pozostawania bez oc przekracza 14 wynosi ona 100% podstawy

Czy ubezpieczenie oc pojazdu można opłacać w ratach.

Tak, dopuszczalna jest płatność ratalna, skutkiem rozłożenia płatności na raty jest zwyżka składki.

Jeżeli wykupuje ubezpieczenie oc samochodu u innego ubezpieczyciela niż dotychczas co powinienem zrobić ?

W przypadku wykupienia ubezpieczenia oc u innego ubezpieczyciela, dotychczasową umowę oc należy wypowiedzieć na piśmie. Wzór wypowiedzenia znajdziesz tutaj lub skorzystaj z naszego generatora wypowiedzenie oc online.

Czy dla pojazdu jeszcze niezarejestrowanego mogę wykupić ubezpieczenie oc.

Tak można, polisę wystawia się w takim przypadku na numer VIN pojazdu, po zarejestrowaniu pojazdu można ją „uzupełnić” o numer rejestracyjny. Jeżeli pojazd nie zostanie zarejestrowany w ciągu 30 dni każda ze stron może odstąpić od umowy ubezpieczenia.

Kto pobiera kary za brak ubezpieczenia oc ?

Instytucją wyznaczającą opłaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia oc jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ich wysokość oraz tryb dochodzenia określają przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Kto może sprawdzić czy mam ważne ubezpieczenie oc

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy wspomnieć, że ustawa wymienia instytucje które mają obowiązek zweryfikować posiadanie ważnego ubezpieczenia oc jak i które mają prawo to zrobić a więc :

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie oc pojazdu to :

obowiązek mają :

 • policja

 • organy celne

 • Straż Graniczna

 • organy właściwe w sprawie rejestracji pojazdów

 • Inspekcja Transportu Drogowego

są uprawnione :

 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,

 • inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego,

 • Inspekcja Ochrony Środowiska.

Na jaki okres zawiera się umowę obowiązkowego ubezpieczenia oc pojazdu.

Na okres 12 m-cy, na czas krótszy niż 12 m-cy można zawrzeć jeżeli :

 • pojazd jest zarejestrowany czasowo – na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji nie krócej niż 30 dni,

 • pojazd jest pojazdem wolnobieżnym – na czas nie krótszy niż 3 miesiące,

 • pojazd jest pojazdem historycznym – na czas nie krótszy niż 30 dni

 • pojazd jest zarejestrowany za granicą – na okres co najmniej 30 dni,

 • pojazd jest zarejestrowany na stałe, umowę krótkoterminową może zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży – na czas nie krótszy niż 30 dni.

Czy mogę wykupić ubezpieczenie oc dla pojazdu który nie posiada numeru rejestracyjnego ?

Tak, polisę taką wystawia się bez numeru rejestracyjnego, na polisie umieszczony jest numer VIN pojazdu. Jeżeli pojazd w ciągu 30 dni od daty zawarcia ubezpieczenia nie zostanie zarejestrowany, obje strony mogą taką umowę rozwiązać.

Czy osoba młoda zapłacie więcej za ubezpieczenie ?

Tak, osoby młode wykupujące ubezpieczenie oc są objęte zwyżką składki, z reguły dotyczy to osób do 26 roku życia.

Czy można ubezpieczyć pojazd bez ważnych badań technicznych ?

Tak, brak ważnych badań technicznych nie może być podstawą do odmowy zawarcia ubezpieczenia, niektórzy ubezpieczyciele stosują zwyżkę składki dla takich pojazdów.