Umowa darowizny pojazdu, samochodu. Wzór umowy darowizny pojazdu do pobrania w formacie pdf.

 

 

Umowa darowizny samochodu – najważniejsze informacje.

Pamiętaj :

 • Umowa darowizny samochodu powinna być sporządzona w formie pisemnej , nie musi być sporządzane w formie aktu notarialnego, wystarczy zwykła umowa spisana pomiędzy darczyńcą a obdarowanym.
 • Obdarowanym może być jakakolwiek osoba , nie musi być spokrewniona z darczyńcą.
 • Zasady umowy darowizny reguluje kodeks cywilny ( artykuł 888 – 902 )
 • Darowizna jest wolna od podatku jeżeli nie przekracza ustalonej ustawowo kwoty, kwota ta jest różna w zależności od tego do której grupy zalicza się osoba obdarowana.

Grupa I – małżonek, zstępny (dzieci, wnuki itd.), wstępny (rodziców, dziadków itd.), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.

Grupa II: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki);

Grupa III: pozostali nabywcy.

Podatkowi nie podlega nabycie majątku w drodze darowizny o czystej wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej, która wynosi:

9637 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej

7276 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej

4902 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej

Opodatkowaniu podlega nabycie majątku o wartości ponad kwotę wolną od podatku. W takim przypadku podatnik jest zobowiązany do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych  w ciągu miesiąca od dnia otrzymania darowizny. Do zeznania należy dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

Termin płatności podatku od spadków i darowizn wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość podatku.

Obowiązek złożenia zeznania nie występuje, gdy:

 • wartość rynkowa darowizny nie przekracza kwoty wolnej od podatku (z uwzględnieniem zasady kumulacji wartości majątku nabytego ostatnio od tej samej osoby i w okresie poprzednich 5 lat),
 • umowa darowizny jest zawarta w formie aktu notarialnego

Podstawa prawna:

 

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm),
 • ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 216, poz.1276),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371, z późn. zm.).