OC członków władz spółki

OC członków władz spółki kapitałowej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla członków władz spółki kapitałowej (D&O Directors&Officers.

Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w tym spółce, w związku z wykonywaniem czynności za które ponosi odpowiedzialność zgodnie z kodeksem spółek handlowych, umową, statutem bądź regulaminem spółki.