TRANSPORT DROGOWY

Ubezpieczenie oc posiadaczy pojazdów mechanicznych

Obowiązek posiadania :

Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu;

Sumy gwarancyjne :

w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

Konsekwencja braku posiadania :

kary finansowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy ubiegającego się o przyznanie licencji na prowadzenie działalność gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych

W przygotowaniu

Proponowane wysokości sum gwarancyjnych :

  • od 1 stycznia 2016 r. – minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC 20 mln zł

  • od 1 stycznia 2017 r. – minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC 40 mln zł

  • od 1 stycznia 2018 r. – minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC 60 mln zł

  • od 1 stycznia 2019 r. – minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC 80 mln zł

  • od 1 stycznia 2020 r. – minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC 100 mln zł