SŁUŻBY MUNDUROWE

Ubezpieczenie nnw funkcjonariusza BOR

Podstawa prawna.

Dz.U. 2001 nr 27 poz. 298Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.

Dz.U. 2014 poz. 1586Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia sum ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w umowach ubezpieczenia zawieranych na rachunek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Ustawa o Biurze Ochrony Rządu. 

Art. 60 a. 1. Szef BOR zawiera umowę ubezpieczenia od następstwnieszczęśliwych wypadków, wskutek których może nastąpić uszkodzenie ciała,rozstrój zdrowia lub śmierć funkcjonariusza wykonującego obowiązki służbowe, októrych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1–3 i 5, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,w państwach, których terytorium w całości lub części zostało uznane za strefędziałań wojennych na podstawie odrębnych przepisów.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodzerozporządzenia, inne niż wskazane w ust. 1 terytoria państw lub ich części, pozagranicami Rzeczypospolitej Polskiej, na których obszarze wykonywanieobowiązków służbowych przez funkcjonariuszy BOR wymaga zawarcia umowyubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, uwzględniając występujące na tychterytoriach zagrożenia związane z atakami terrorystycznymi, niepokojamispołecznymi, przestępczością kryminalną lub katastrofami naturalnymi.

Art. 60 b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodzerozporządzenia, sumy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 60 a, uwzględniając, żenie mogą być niższe niż świadczenia odszkodowawcze przysługujące w raziewypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia sum ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w umowach ubezpieczenia zawieranych na rachunek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Na podstawie art. 60b ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, 502 i 616)zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sumę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w umowach ubezpieczenia, zawieranych przez Szefa Biura Ochrony Rządu na rachunek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wykonujących obowiązki służbowe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, którego terytorium zostało uznane w całości lub części za strefę działań wojennych na podstawie odrębnych przepisów; 

2) sumę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w umowach ubezpieczenia, zawieranych przez Szefa Biura Ochrony Rządu na rachunek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wykonujących obowiązki służbowe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państw lub ich części, na których obszarze wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu minister właściwy do spraw wewnętrznych objął wymogiem zawarcia umowy ubezpieczenia z uwagi na zagrożenie atakami terrorystycznymi, niepokojami społecznymi,przestępczością kryminalną lub katastrofami naturalnymi, o których mowa w art. 60 a ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu. 

§ 2. 1. Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci funkcjonariusza stanowi pięciokrotność dwunastomiesięcznego przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu za rok ubiegły, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.2. Suma ubezpieczenia z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia funkcjonariusza stanowi 1/100 kwoty, o którejmowa w ust. 1, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Stan na : marzec 2015 r.

Ubezpieczenie nnw funkcjonariusza ABW

Podstawa prawna.

Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Art. 85a. 1. Funkcjonariuszowi skierowanemu do wykonywania zadań służbowych w państwie, którego terytorium w całości lub w części zostało uznane za strefę działań wojennych na podstawie odrębnych przepisów lub w państwie, na terytorium którego występują warunki stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia tego funkcjonariusza przysługuje, na koszt właściwej Agencji, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych, w związku z wykonywaniem tych zadań, poza granicami państwa, wskutek których nastąpiło uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć funkcjonariusza.

2. Szefowie Agencji, każdy w zakresie swojej właściwości, określą, w drodze zarządzeń, państwa, na których terytoriach występują warunki wymienione w ust. 1, z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony informacji niejawnych.

3. Zakres i sumę ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, określa umowa ubezpieczenia zawarta między zakładem ubezpieczeń a Szefem właściwej Agencji lub funkcjonariuszem skierowanym do wykonywania zadań służbowych określonych w ust. 1.

4. Maksymalną wysokość składki ubezpieczeniowej opłacanej lub refundowanej z budżetu właściwej Agencji ustala Szef tej Agencji, uwzględniając w szczególności rodzaj zadań służbowych przewidzianych do wykonywania przez funkcjonariusza określonego w ust. 1 oraz miejsce wykonywania tych zadań.

Stan na : marzec 2015 r.

Ubezpieczenie NNW funkcjonariusza Straży Granicznej

Podstawa prawna

Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462  Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. 

Art. 147 i. Funkcjonariuszowi delegowanemu do pełnienia służby w kontyngencie oraz osobie, o której mowa w art. 147 f, przysługują w szczególności następujące uprawnienia i świadczenia:

4) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie pełnienia służby lub pracy w kontyngencie, wskutek których nastąpiło uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć.

Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1383 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2006 r. w sprawie realizacji uprawnień przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej oraz pracownikom zatrudnionym w kontyngencie Straży Granicznej

3. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie pełnienia służby lub wykonywania pracy w kontyngencie w szczególności określa zakres i sumę ubezpieczenia, z tym że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wysokość świadczenia odszkodowawczego, o którym mowa w przepisach o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji.

Stan na : marzec 2015 r.

Ubezpieczenie NNW żołnierzy zawodowych skierowanych do służby za granicą.

Podstawa prawna

Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750  Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Art. 24. 1. Żołnierz zawodowy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.

7. Żołnierzom zawodowym skierowanym do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa przysługują, w szczególności, następujące uprawnienia i świadczenia:

5) indywidualne i zbiorowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, wskutek których nastąpiło uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć żołnierza.

Stan na : marzec 2015 r.