ROLNICTWO

Ubezpieczenie oc rolnika

Sumy gwarancyjne.

1) w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, 

2) w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

Kiedy powstaje obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

Kto sprawdza spełnienie obowiązku zawarcia ubezpieczenia.

Do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników: 

1) jest obowiązany wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika; 

2) są uprawnione: 

a) starosta właściwy ze względu na położenie gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika, 

b) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Konsekwencje braku ubezpieczenia.

Kary finansowe.

Podstawa prawna.

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie budynków rolniczych

Suma ubezpieczenia.

Sumę ubezpieczenia, odrębnie dla każdego budynku rolniczego, ustala ubezpieczający z zakładem ubezpieczeń. Suma ubezpieczenia budynku rolniczego może odpowiadać wartości: 

1) rzeczywistej tego budynku, przez którą rozumie się wartość w stanie nowym w dniu zawarcia umowy, pomniejszoną o stopień zużycia budynku rolni-czego; 

2) nowej – w odniesieniu do budynków nowych oraz takich, których stopień zużycia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 10%. 

3. Suma ubezpieczenia może być ustalona na podstawie: 

1) cenników stosowanych przez zakład ubezpieczeń do szacowania wartości budynków; 

2) załączonego powykonawczego kosztorysu budowlanego, sporządzonego zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalenia wartości robót budowlanych obowiązującymi w budownictwie, przez osobę posiadającą uprawnienia w tym zakresie albo wyceny rzeczoznawcy; w tych przypadkach ustalenie sumy ubezpieczenia następuje na wniosek ubezpieczającego w razie ubezpieczenia budynku według wartości określonej w ust. 2 pkt 2.4. Normy zużycia budynków rolniczych określa zakład ubezpieczeń stosownie do przepisów prawa budowlanego.

Kto sprawdza spełnienie obowiązku zawarcia ubezpieczenia.

Do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych: 

1) jest obowiązany wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub miejsca zamieszkania rolnika.

2) jest uprawniony starosta właściwy ze względu na położenie gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika.

Konsekwencje braku ubezpieczenia.

Kary finansowe.

Kiedy powstaje obowiązek zawarcia ubezpieczenia. 

Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.


Ubezpieczenie upraw od określonego ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie.

Sumy ubezpieczenia.

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskichustalane są co roku przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podstawa prawna

Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1249  USTAWAz dnia 7 lipca 2005 r.o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich