ENERGIA JĄDROWA, MATERIAŁY RADIOAKTYWNE

Ubezpieczenie OC osoby eksploatującej urządzenie jądrowe

Podstawa prawna

Dz.U. 2001 nr 3 poz. 18 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.

Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1217  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe

Ustawa z dnia prawo atomowe.

Art. 103. 1. Osoba eksploatująca jest obowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę jądrową.

2. W przypadku transportu materiału jądrowego z urządzenia jądrowego, osoba eksploatująca, niezależnie od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową wyrządzoną w czasie transportu. 

3. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozruchu urządzenia jądrowego, a w przypadku urządzeń niewymagających rozruchu, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia eksploatacji urządzenia jądrowego. 

4. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia transportu materiału jądrowego z urządzenia jądrowego. 

5. Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest objęta odpowiedzialność cywilna osoby eksploatującej za szkody jądrowe wyrządzone w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Zakład ubezpieczeń nie może umownie ograniczyć wypłaty odszkodowań. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 i 2, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi równowartość w złotych 300 000 000 SDR.

7. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia obowiązkowego:

1) o którym mowa w ust. 1, dla reaktora badawczego oraz dla urządzenia jądrowego, w którym jest przechowywany lub składowany materiał jądrowy pochodzący z reaktora badawczego, 

2) o którym mowa w ust. 2, w przypadku transportu materiału jądrowego pochodzącego z urządzeń jądrowych, o których mowa w pkt 1

– w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, nie może być niższa od kwoty stanowiącej równowartość w złotych 400 000 SDR, ani wyższa od kwoty stanowiącej równowartość w złotych 5 000 000 SDR.

8. W przypadku: 

1) gdy w urządzeniu jądrowym, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, przechowywany lub składowany jest także materiał jądrowy pochodzący z urządzenia jądrowego innego niż urządzenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, 

2) łącznego transportu materiału jądrowego pochodzącego z urządzeń jądrowych, o których mowa w ust. 7 pkt 1, oraz materiału jądrowego pochodzącego z innych urządzeń jądrowych

– minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 i 2, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, jest równa kwocie, o której mowa w ust. 6.

9. Do ustalenia równowartości w złotych podanych w ust. 6 i 7 kwot stosuje się kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta. 

10. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego:

1) o którym mowa w ust. 1 – dla urządzeń jądrowych, o których mowa w ust. 7 pkt 1, 

2) o którym mowa w ust. 2 – w przypadku transportu, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 

– w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, biorąc pod uwagę poszczególne typy urządzeń jądrowych, o których mowa w ust. 7, rodzaje działalności w nich wykonywanych, skalę potencjalnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą ich wykorzystywanie, oraz społeczno-ekonomiczny charakter działalności osoby eksploatującej.

Rozporządzenie w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe.


Na podstawie art. 103 ust. 10 ustawy z dnia 29 listopada2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,poz. 276, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość minimalnejsumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego,o którym mowa w: 

1) art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.— Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawą” — dlaurządzeń jądrowych, o których mowa w art. 103ust. 7 pkt 1 ustawy, 

2) art. 103 ust. 2 ustawy — w przypadku transportu,o którym mowa w art. 103 ust. 7 pkt 2 ustawy— zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”.

§ 2. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczeniaOC: 

1) dla reaktora badawczego oraz dla urządzenia jądrowego,w którym jest przechowywany lub składowanymateriał jądrowy pochodzący z reaktorabadawczego, 

2) w przypadku transportu materiału jądrowego pochodzącegoz urządzeń jądrowych, o których mowaw pkt 1— w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutkisą objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartośćw złotych 400 000 SDR. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Stan na : styczeń 2015 r.