AUDYT, CERTYFIKATY

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne.

Sumy gwarancyjne 

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 250 000 euro, ale nie więcej niż 1 000 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia oc.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje w ciągu 30 dni od dnia wpisu podmiotu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, nie później jednak niż na jeden dzień przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług certyfikacyjnych przez podmiot. 

Podstawa prawna.

Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450  Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1096Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu i szczegółowych warunków spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez kwalifikowany podmiot. UCHYLONY

Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2282Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne.

Ustawa o podpisie elektronicznym.

Art. 10. 1. Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne wydający kwalifikowane certyfikaty jest obowiązany :

4) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone odbiorcom usług certyfikacyjnych;

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne.

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, za szkody wyrządzone odbiorcom tych usług, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne, zwanego dalej „podmiotem”, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności przez podmiot. 

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 1) wyrządzonych przez podmiot będący osobą fizyczną, małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem podmiotu; 

2) wyrządzonych przez pracownika podmiotu lub osobę fizyczną działającą w imieniu i na rzecz podmiotu małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą pracownik podmiotu lub osoba fizyczna działająca w imieniu i na rzecz podmiotu pozostaje we wspólnym pożyciu lub wyrządzonych innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem podmiotu; 

 3) wyrządzonych przez ubezpieczonego po dniu wydania ostatecznej decyzji o wykreśleniu wpisu w rejestrze kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne; 

 4) polegających na zapłacie kar umownych; 

 5) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru. 3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań. 

 § 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje w ciągu 30 dni od dnia wpisu podmiotu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, nie później jednak niż na jeden dzień przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług certyfikacyjnych przez podmiot. 

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 250 000 euro, ale nie więcej niż 1 000 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń. 

 2. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta. 

 § 5. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia 1 stycznia 2004 r. 2. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a okres, na jaki została zawarta, upływa po tym dniu, nową umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu, na jaki została zawarta ta umowa. 

 § 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu i szczegółowych warunków spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez kwalifikowany podmiot (Dz. U. Nr 128, poz. 1096). 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Stan na : marzec 2015 r.

Ubezpieczenie oc jednostki certyfikującej.

Podstawa prawna.

Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Art. 19. 1. Jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące oraz laboratoria w celu uzyskania notyfikacji mogą ubiegać się o autoryzację w zakresie nieprzekraczającym zakresu posiadanej akredytacji, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. Autoryzacja jest udzielana na wniosek jednostki certyfikującej, jednostki kontrolującej albo laboratorium, spełniających kryteria określone w ust. 2, pod warunkiem:

2) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w wysokości odpowiedniej dla ryzyka związanego z prowadzoną działalnością;