ŁOWIECTWO

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa

Suma gwarancyjna

1) 20 000 euro – dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą;

2) 15 000 euro – dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące wyłącznie polowania za granicą;

3) 10 000 euro – dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące wyłącznie polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy powstaje obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

Obowiązek ubezpieczenia oc powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru polowań.

Podstawa prawna

Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

z.U. 2005 nr 32 poz. 283  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa.

Prawo łowieckie.

Art. 18. 1. Przedsiębiorca podejmujący i wykonujący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą jest obowiązany spełniać następujące warunki: 

1) ustanowić obowiązkowe zabezpieczenie majątkowe roszczeń osób trzecich z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez przedsiębiorcę;

3. Ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, polega na: 

1) zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności albo

2) zawarciu umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, albo 

3) blokadzie środków finansowych na rachunku bankowym, na rzecz właściwego samorządu województwa, w wysokości 4% rocznego przychodu z tytułu wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, o któ-rej mowa w ust. 1, uzyskanego w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 20 000 euro obliczona według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została dokonana blokada środków.

Rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa. 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie zarządza się, co następuje :

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody, które mogą powstać w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1005 r. – Prawo Łowieckie, zwanego dalej „ubezpieczeniem oc”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia. 

§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do przedsiębiorcy :

1) który nie zawarł umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, zwanej dalej ustawą, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą w zakresie łowiectwa  (Dz. U. Nr. 32, poz. 282)

2) w stosunku do którego nie dokonano blokady środków finansowych na rachunku bankowym, o której mowa w art. 18 ust. 3 pkt 3 ustawy.

§  3.1. Ubezpieczeniem oc jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy.

2. Ubezpieczenie oc nie obejmuje szkód :

1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zastępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;

2) wyrządzonych przez ubezpieczonego po wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania działalności przed takim wykreśleniem

3) polegających na zapłacie kar umownych

4) powstałych w związku z używaniem broni palnej

5) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia wypłaty odszkodowań przez zakład ubezpieczeń.

§  4. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru polowań.

§  5.1 Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia oc w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych :

1) 20 000 euro – dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP oraz polowania za  granicą

2) 15 000 euro -dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące wyłącznie polowania za granicą

3) 10 000 euro – dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące wyłącznie polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenie OC została zawarta.

§ 6.1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia

2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia OC przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na okres, który upływa po tym dniu,nową umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2005 r. 

Stan na : marzec 2015 r.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Polskiego Związku Łowieckiego

Podstawa prawna

Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

Art. 32. 6. Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie czynności związanych z gospodarką łowiecką i polowaniami.

BRAK WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH UBEZPIECZENIA

Stan na : marzec 2015

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Polskiego Związku Łoiwieckiego w zakresie czynności związanych z gospodarką łowiecką i polowaniami.

Podstawa prawna

Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

Art. 32. 6. Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie czynności związanych z gospodarką łowiecką i polowaniami.

BRAK WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH UBEZPIECZENIA

Stan na : marzec 2015