FINANSE, GIEŁDA

Ubezpieczenie oc za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej.

Sumy gwarancyjne.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 500 000 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia.

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. 

Podstawa prawna

Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1449  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego.

Ustawa z dnia o obrocie instrumentami finansowymi

art. 98  9. W przypadku gdy dom maklerski nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2–4, 6–8 lub ust. 4 pkt 1 oraz nie spełnia wymogu posiadania kapitału założycielskiego w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 2 lub 4, jest on obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej.

9a. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w ust. 9, obejmuje szkody wyrządzone przez dom maklerski w związku z działalnością wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego

Na podstawie art. 98 ust. 9b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.2)  zarządza się,co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej przez dom maklerski nieprowadzący działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2—4, 6—8 lub ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz niespełniający wymogu posiadania kapitału założycielskiego w wysokości ustalonej zgodnie z art. 98 ust. 2 lub 4 tej ustawy, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”;

2) termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz 

3) minimalna suma gwarancyjna tego ubezpieczenia.

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna domu maklerskiego, o którym mowa w § 1, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z prowadzoną działalnością maklerską.

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 

1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia innego niż prawa majątkowe wynikające z instrumentów finansowych; 

2) polegających na zapłacie kar umownych; 

3) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.

§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. 

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 500 000 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia.

 2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są ustalane przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku,w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Stan na : marzec 2015 r.