ROZRYWKA, KULTURA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

Podstawa prawna

Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Dz.U. 2010 nr 54 poz. 323 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.

Art. 53. 1. Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny, za szkody wyrządzone osobom w nich uczestniczącym, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna organizatorów imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny, za szkody wyrządzone w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, osobom w nich uczestniczącym.

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu; 

2) polegających na zapłacie kar umownych;  

3) powstałych wskutek działań wojennych. 

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia.

§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydaniezezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny. 

§ 4. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do imprezy masowejartystyczno-rozrywkowej wynosi równowartość w złotych: 

1) dla imprezy mającej się odbyć na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lubna terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, o której mowa w art. 3 pkt 2lit. a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, zwanej dalej”ustawą”, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 2 000 miejsc -22 500 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalnasuma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 100 euro;

2) dla imprezy mającej się odbyć w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającymprzeprowadzenie imprezy masowej, o której mowa w art. 3 pkt 2 lit. b ustawy, jeżeli liczbamiejsc dla osób wynosi nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1 000 miejsc – 10 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 1 000 miejsc minimalna sumagwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 000 euro;

3) dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku mającej się odbyć na stadionie, w innymobiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezymasowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2 000 miejsc- 27 500 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejscminimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 400 euro; 

4) dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku mającej się odbyć w hali sportowej lub winnym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dlaosób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 miejsc – 6 250 euro; w przypadku wzrostuliczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrastakażdorazowo o 1 250 euro.

§ 5. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do masowej imprezysportowej wynosi równowartość w złotych:

1) dla imprezy organizowanej na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, októrej mowa w art. 3 pkt 3 lit. a ustawy, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000 i nie więcej niż 2 000 miejsc – 30 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każdekolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 500euro; 

2) dla imprezy organizowanej w hali sportowej lub w innym budynku, o której mowa w art. 3pkt 3 lit. a ustawy, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 500miejsc – 6 250 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 250 euro; 

3) dla imprezy organizowanej na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej,o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. b ustawy, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000 i nie więcej niż 2 000 miejsc – 30 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każdekolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 500euro; 

4) dla meczu piłki nożnej organizowanego na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, októrym mowa w art. 3 pkt 4 ustawy, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 inie więcej niż 2 000 miejsc – 30 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 500 euro;

 5) dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w innymobiekcie niebędącym budynkiem, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i niewięcej niż 2 000 miejsc – 35 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 750 euro; 

6) dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku organizowanej w hali sportowej lub winnym budynku, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500miejsc – 8 150 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 650 euro;

7) dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na terenie umożliwiającymprzeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2 000 miejsc – 35 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 750 euro;

8) dla meczu piłki nożnej o podwyższonym ryzyku organizowanego na stadionie lub w innymobiekcie sportowym, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 miejsc – 8 150 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 650 euro. 

§ 6. Kwoty, o których mowa w § 4 i 5, ustalane są przy zastosowaniu średniego kursu euroogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowaubezpieczenia OC została zawarta. 

§ 7. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dniawejścia w życie rozporządzenia.2. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta przed dniem wejścia w życierozporządzenia, a okres, na jaki została zawarta, upływa po tym dniu, nową umowęubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu, na jaki została zawarta taumowa. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Stan na : luty 2015 r.