DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

Suma gwarancyjna.

Minimalna suma gwarancyjna wynosi 15 000 euro.

Kiedy powstaje obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje w terminie 6 miesięcy od daty wydania przez właściwy organ zezwolenia o usługach detektywistycznych, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych.

Podstawa prawna.

Dz.U. 2002 nr 12 poz. 110  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2283  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych 

Art. 24. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

Na podstawie art 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych Dz.U. 2002 nr 12 poz. 110  zarządza się co następuje : 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC„, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania detektywa, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności detektywa.
2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

  1. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez detektywa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą detektyw pozostaje we wspólnym pożyciu:

  2. wyrządzonych przez detektywa po cofnięciu licencji, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania czynności detektywa przed cofnięciem licencji;

  3. polegających na zapłacie kar umownych;

  4. powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.

§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje w terminie 6 miesięcy od daty wydania przez właściwy organ zezwolenia, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych.

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 15.000 euro.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, ustalania jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

§ 5. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia 1 stycznia 2004 r.
2. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a okres, na jaki została zawarta, upływa po tym dniu, nową umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu, na jaki została zawarta ta umowa

Stan na : styczeń 2015 r.

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych.

Sumy gwarancyjne

5000 SDR na każdy 1000 obsłużonych pasażerów lub 100 000 kg obsłużonych towarów i poczty w roku poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia OC, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia 

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w porcie lotniczym.

Podstawa prawna

Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Dz.U. 2012 poz. 1123 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

Art. 21a.1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia jest obowiązany do spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ochroną osób i mienia.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych

 Na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 § 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsię­biorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 22a ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, za szkody powstałe w związku z prowadzeniem tej działalności, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia OC oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych, za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych, wyrządzone w na­stępstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia.

2. Ubezpieczeniem OC są objęte również szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania osób, przy pomo­cy których ubezpieczony wykonuje czynności z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych.

3. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

1) wyrządzonych w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego po cofnięciu koncesji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, chyba że szkoda jest następstwem zdarzeń zaistniałych przed tym dniem;

2) polegających na zapłacie kar umownych;

3) powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru;

4) jądrowych lub z nimi związanych;

5) spowodowanych przez azbest lub z nimi związanych;

6) wyrządzonych przez ubezpieczonego jego pracownikom oraz osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych.

4. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 3, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w porcie lotniczym.

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 5000 SDR na każdy 1000 obsłużonych pasażerów lub 100 000 kg obsłużonych towarów i poczty w roku poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia OC, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi lub rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego na nowo zakładanym lotnisku, liczbę obsłużonych pasażerów lub wagę obsłużonych towarów i poczty ustala się jako ich liczbę lub wagę prognozowaną dla roku, w którym zawierana jest umowa ubezpieczenia OC, określoną na podsta­wie zatwierdzonego planu generalnego, o którym mowa w art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951).

3. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego jednocześnie w wię­cej niż jednym porcie lotniczym, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi nie mniej niż najwyższa minimal­na suma gwarancyjna określona zgodnie z ust. 1 dla danego portu lotniczego.

4. Kwoty, o których mowa w ust. 1, ustalane są przy zastosowaniu średniego kursu SDR ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC jest zawierana.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Stan na : luty 2015 r.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Sumy gwarancyjne

  • 20 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej nie przekroczył równowartości w złotych 2 000 000 euro; 

  • 25 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 2 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 10 000 000 euro; 

  • 40 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 10 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 50 000 000 euro; 

  • 50 000 euro – jeżeli roczny obrót jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 50 000 000 euro.

  • przedsiębiorca który zaczyna działalność – 20 000 euro

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia 

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywaniadziałalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Podstawa prawna

Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Dz.U. 2013 poz. 1550 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Ustawa o ochronie osób i mienia. 

Art. 21a.1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia jest obowiązany do spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ochroną osób i mienia.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Na podstawie art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145,poz. 1221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcywykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia za szkody wyrządzone w związkuz ochroną osób i mienia, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia OC oraz minimalnąsumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarcząw zakresie usług ochrony osób i mienia za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w okresieubezpieczenia, w związku z ochroną osób i mienia. 

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 

1) wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego po cofnięciu koncesji, o której mowa w art. 15 ust. 1ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; 

2) polegających na zapłacie kar umownych; 

3) powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru; 

4) wyrządzonych przez ubezpieczonego jego pracownikom oraz osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonujedziałalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia; 

5) polegających na powstaniu czystych strat finansowych. 

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwościumownego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywaniadziałalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. 

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia i do wszystkich zdarzeń,których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, jest zależna od osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia OC rocznego obrotu netto przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresieusług ochrony osób i mienia, i wynosi równowartość w złotych:

1) 20 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej nie przekroczył równowartościw złotych 2 000 000 euro; 

2) 25 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartośćw złotych 2 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 10 000 000 euro; 

3) 40 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartośćw złotych 10 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 50 000 000 euro; 

4) 50 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartośćw złotych 50 000 000 euro. 

2. Jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mieniaalbo nie prowadził takiej działalności w ostatnim roku obrotowym, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniudo jednego zdarzenia i do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartośćw złotych 20 000 euro. 

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2, są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez NarodowyBank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Stan na : luty 2015 r.