KSIĘGOWOŚĆ, PODATKI,

Ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Sumy gwarancyjne.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 10 000 euro.

Kiedy powstaje obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności


Podstawa prawna

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 1994 r., nr 121, poz. 591 z późn. zm.).

DzU z 2008 r., nr 234, poz. 1576 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. NIEAKTUALNY

Dz.U. 2014 poz. 1616 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 1994 r., nr 121, poz. 591 z późn. zm.)

Art. 76h.

1. Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 76a ust. 3, są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, o której mowa w art. 76a ust. 1.

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do, będących przedsiębiorcami, biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych, jeżeli ubezpieczyli się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu tych zawodów w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

Dz.U. 2014 poz. 1616 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Na podstawie art. 76h ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców, o których mowa w § 1, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzoną działalnością.

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;

2) wyrządzonych przez ubezpieczonego, który przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, chyba że szkoda została wyrządzona w związku z prowadzoną działalnością w czasie, w którym ubezpieczony spełniał te warunki;

3) polegających na zapłacie kar umownych;

4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.

§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności, o której mowa w § 1.

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 10 000 euro.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

§ 5. Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

Stan na : styczeń 2015

Ubezpieczenie OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Sumy gwarancyjne

400 000 euro,jeżeli przedmiotem działalności są czynności rewizjifinansowej;

1) 10 000 euro — jeżeli przedmiotem działalności jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;

2) 10 000 euro —jeżeli przedmiotem działalności jest doradztwo podatkowe;

3) 10 000 euro —jeżeli przedmiotem działalności jest prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;

4) 2 000 euro —jeżeli przedmiotem działalności jest działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków;

5) 10 000 euro — jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;

6) 10 000 euro — jeżeli przedmiotem działalności jest Świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej;

7) 10 000 euro — jeżeli przedmiotem działalności usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia.

  • w zakresie czynności rewizji finansowej powstaje nie później niż w dniu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

  • w zakresie  : usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych; doradztwo podatkowe; prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego; działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków; wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych; świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej; powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania tych usług

Podstawa prawna

Dz U z 2009 r., nr 77, poz. 649 z późn. zm. USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Dz U z 2009 r., nr 205, poz. 1583 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

USTAWA o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Art. 50.

1 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych jest obowiązany do posiadania ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w okresie od dnia wpisania do dnia skreślenia z listy.

2. W przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej również z tytułu wykonywania tych usług.

Art. 48.

2. Przedmiotem działalności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, o której mowa w art. 47 pkt 1-4, oprócz wykonywania czynności rewizji finansowej, może być:

1) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;

2) doradztwo podatkowe;

3) prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;

4) działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków;

5) wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;

6) świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej;

7) świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorzepublicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) zarządza się, co następuje:

 § 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczeniaodpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowychwykonujących czynności rewizji finansowej oraz świadczących usługi, o których mowa w art. 48ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotachuprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, za szkodywyrządzone w związku z prowadzoną działalnością zawodową, zwanego dalej „ubezpieczeniemOC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tegoubezpieczenia. 

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o których mowa w § 1, za szkody będące następstwem działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osoby, za którą ponosi odpowiedzialność, w związku z prowadzoną działalnością zawodową, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 

1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu wtej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu; 

2) wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy podmiotów uprawnionych dobadania sprawozdań finansowych; 

3) polegających na zapłacie kar umownych; 

4) powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia. 

§ 3. 1. Obowiązek ubezpieczenia OC w zakresie czynności rewizji finansowej powstaje nie później niż w dniu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.2. Obowiązek ubezpieczenia OC w zakresie świadczenia usług, o których mowa w art. 48ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotachuprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, powstaje niepóźniej niŜ w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania tych usług.

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 400.000 euro, jeżeli przedmiotem działalności są czynności rewizji finansowej. 

2. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia,którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, zależna jest od przedmiotu działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i wynosi równowartość w złotych: 

1) 10.000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych; 

2) 10.000 euro -jeżeli przedmiotem działalności jest doradztwo podatkowe;

3) 10.000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego; 

4) 2.000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków; 

5) 10.000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie ekspertyz lub opiniie konomiczno-finansowych; 

6) 10.000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest świadczenie usług atestacyjnych,doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej; 

7) 10.000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów. 

3. W przypadku prowadzenia przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych działalności w dwóch lub więcej przedmiotach, o których mowa w ust. 1 i 2,minimalną sumę gwarancyjną ustala się odrębnie dla każdej działalności wymienionej w ust. 1 i 2.4. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz kwoty obliczone zgodnie z ust. 3 ustalane są przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta. 

§ 5. Umowy ubezpieczenia OC zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do końca okresu, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Stan na : styczeń 2015

Ubezpieczenie oc podmiotu wykonującego doradztwo podatkowe.

Sumy gwarancyjne. 

Minimalna suma gwarancyjna wynosi 50 000 euro.

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia.

Nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

Kto jest uprawniony do przeprowadzeni kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

Konsekwencje braku ubezpieczenia.

Brak możliwości wykonywania czynności doradcy podatkowego.

Podstawa prawna.

Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2065Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. 

Art. 44. 1. Doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także odpowiedzialność podmiotów wymienionych w art. 43.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ciąży na doradcach podatkowych wykonujących zawód we własnym imieniu i na własny rachunek oraz w formie spółek niemających osobowości prawnej. W przypadkach określonych w art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. a obowiązek ten ciąży na podmiotach zatrudniających doradców podatkowych.

Art. 44a. W przypadku gdy warunki i zakres ubezpieczenia zawartego przez osobę, o której mowa w art. 6 ust. 3 oraz art. 29 ustawy o uznawaniu kwalifikacji, w państwie, w którym wykonywała ona czynności z zakresu doradztwa podatkowego, nie odpowiadają warunkom i zakresowi ubezpieczenia określonym w art. 44, osoba ta jest obo-wiązana zawrzeć umowę ubezpieczenia uzupełniającego.

Art. 44b.

1. W przypadku niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w art. 44 lub 44a, w okresie braku ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niedopełnienia tego obowiązku doradca podatkowy nie może wykonywać czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1. 

2. Podmioty wskazane w art. 3, art. 4 ust. 1 i art. 27 ust. 1 pkt 1a zatrudniające do-radców podatkowych, które nie dopełniły obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w art. 44 ust. 3 zdanie drugie, w okresie braku ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niedopełnienia tego obowiązku nie mogą wykonywać czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1.

Art. 45.Przepisy art. 43 i 44 stosuje się odpowiednio do adwokatów, radców prawnych oraz biegłych rewidentów, jeżeli zatrudniają doradców podatkowych i nie ubezpieczyli się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu tych zawodów.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 86, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności doradztwa podatkowego, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

    1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;

    2) wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy doradców podatkowych lub po wykreśleniu z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania doradztwa podatkowego przed skreśleniem lub wykreśleniem;

    3) polegających na zapłacie kar umownych;

    4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.

§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 10.000 euro.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

§ 5. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia 1 stycznia 2004 r.

2. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a okres, na jaki została zawarta, upływa po tym dniu, nową umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu, na jaki została zawarta ta umowa.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz. U. nr 120, poz. 1023).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Stan na : styczeń 2015 r.