Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (OCP).

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za przewożony towar, za który ponosi odpowiedzialność w ramach zawartej umowy przewozu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie towarów, powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania odbiorcy, łącznie z ewentualnym opóźnieniem w przewozie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest kierowane do osób fizycznych, osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, zajmujących się przewozem towarów.