Gwarancja usunięcia wad i usterek

Gwarancja usunięcia wad i usterek to kolejna forma zabezpieczenia która będzie wymagana od wykonawcy po zakończeniu wykonanych robót.

Inwestor chcąc zabezpieczyć się przed skutkami wad lub usterek które mogą ujawnić się po zakończeniu kontraktu, wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia na wypadek gdyby odmówił lub nie był w stanie usunąć wad i usterek w okresie gwarancyjnym. Jest to całkowicie zrozumiale ponieważ po przekazaniu robót wykonawca może przestać istnieć a co za tym idzie nie będzie podmiotu odpowiedzialnego za ujawnione wady lub usterki. Gwarancja ta zmniejsza to ryzyko, ponieważ w takiej sytuacji podmiotem zobowiązanym do realizacji roszczenia będzie ubezpieczyciel czyli gwarant.

Stronami gwarancji są :

  • Podmiot udzielający gwarancji wykonawca – wnioskodawca o wystawienie gwarancji ubezpieczeniowej.

  • Podmiot odbierający przedmiot kontraktu (inwestor, kupujący ) – beneficjent gwarancji.

  • Ubezpieczyciel – gwarant.

Okres na przez jaki gwarancja będzie obowiązywać powinien pokrywać się z okresem trwania gwarancji jakości udzielonej przez wykonawcę, często okresy te trwają nawet kilka lat. Jednak zbyt długi okres przez jaki ma obowiązywać gwarancja usunięcia wad i usterek może być przyczyną odmowy jej udzielenia przez gwaranta tj. przez zakład ubezpieczeń. Okres ubezpieczenia powinien rozpoczynać się od momentu przyjęcia usługi lub przedmiotu kontraktu, dla robót budowlanych lub montażowych zakończenie prac powinno zostać potwierdzone pozytywnym odbiorem technicznym

Suma gwarancyjna będzie równa kwocie przeznaczonej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki która nie powinna przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia wniesionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy. 

Gwarancja usunięcia wad i usterek może być łączona z gwarancją należytego (dobrego) wykonania umowy będzie to tzw. gwarancja łączona czyli gwarancja dobrego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek.