Gwarancja dobrego wykonania umowy

Celem gwarancji należytego wykonania kontraktu jest zabezpieczenie beneficjenta gwarancji przed skutkami niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

Stronami gwarancji są:

  • Podmiot zlecający wykonanie robót (zleceniodawca wykonania robót)- beneficjent gwarancji. 

  • Podmiot wykonujący (wykonawca robót) – zleceniodawca gwarancji.

  • Podmiot zobowiązany do uregulowania roszczenia (ubezpieczyciel) – gwarant.

Gwarancja ta będzie stosowana w sytuacji gdy wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Podobnie jak to ma miejsce przy gwarancji wadialnej, gwarancja dobrego wykonania umowy pozwala zleceniodawcy tej gwarancji na obniżenie wysokości środków pieniężnych które musiałby zablokować na zabezpieczenie. 

Gwarancja należytego (dobrego) wykonania umowy może być łączona z gwarancją usunięcia wad i usterek będzie to tzw. gwarancja łączona czyli gwarancja dobrego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek.