Gwarancja ubezpieczeniowa wadium, gwarancja przetargowa

Gwarancje przetargowe inaczej nazywane gwarancjami wadialnymi.

Jednym z warunków przystąpienia do przetargu jest złożenie wadium, celem wadium jest zabezpieczenie interesów podmiotu organizującego przetarg na wypadek, gdy podmiot (oferent) który wygrał przetarg odmawia wykonania umowy, sytuacja taka generuje koszty po stronie zamawiającego, któremu pozostaje powtórzyć przetarg lub wybrać ofertę mniej korzystną od oferty która wygrała.

Zabezpieczeniem będzie więc złożenie wadium które może zostać wniesione miedzy innymi w formie ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej.

Gwarancja taka ze względu na cenę, umożliwia przystępowanie do wielu przetargów jednocześnie, bez konieczności angażowania wysokich środków finansowych na wadium dla każdego przetargu do którego oferent przystępuje.

Dodatkową zaletą gwarancji wadialnej jest fakt, że podmiot (oferent) może być lepiej postrzegany przez organizatora przetargu, można powiedzieć, że staje się bardziej wiarygodny. Dzieje się tak ponieważ ubezpieczyciel nie wystawia gwarancji „od ręki”, podmiot wnioskujący o wystawienie gwarancji czyli oferent jest w pierwszej kolejności poddawany analizie jest to konieczne do właściwej oceny ryzyka, badana jest miedzy innymi kondycja finansowa firmy. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej analizy może otrzymać gwarancję wadialną.

Stronami gwarancji są :

  • Podmiot organizujący przetarg (zmawiający) – beneficjent gwarancji wadialnej,

  • Podmiot przystępujący do przetargu (oferent) – wnioskodawca gwarancji wadialnej

  • Ubezpieczyciel, wystawca gwarancji – gwarant

Warunki dotyczące wadium znajdują się w kodeksie cywilnym, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie o zamówieniach publicznych.

Realizacja gwarancji czyli wypłacenie kwoty określonej w gwarancji przez ubezpieczyciela następuję w przypadkach wymienionych w treści gwarancji, najczęściej wymienianymi są przypadki zawarte w ustawie o zamówieniach beneficjentem gwarancji będzie mógł ją zrealizować w sytuacji gdy :

  • wykonawca którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

  • wykonawca którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie wykonawcy.

W treści gwarancji, oprócz wyżej wymienionych warunków jej realizacji, umieszcza się tytułu przetargu, okres ubezpieczenia czyli okresu związania z ofertą oraz dane beneficjenta gwarancji i gwaranta. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania związania ofertą termin gwarancji może zostać przedłużony o wymagany okres czasu, w takim przypadku do gwarancji wystawiony zostaje stosowny aneks.

Cena gwarancji będzie przede wszystkim zależała od wysokości wadium, okresu jej obowiązywania oraz od wyniku oceny podmiotu wnioskującego o wydanie gwarancji.