Ubezpieczenie kosztów wycofania produktów z rynku (PRODUCT RECALL).

Ubezpieczenie obejmuje koszty wycofania z obrotu produktów niebezpiecznych poniesione przez ubezpieczonego lub przez osoby trzecie.

Zakres ubezpieczenia może obejmować :

  • magazynowanie wycofywanych produktów,

  • transport niebezpiecznych produktów od podmiotów faktycznie nimi władających do miejsca, w którym stosowane są środki eliminujące niebezpieczeństwo,

  • pozbycie się lub zniszczenie produktów,

  • koszty podania do publicznej wiadomości ostrzeżeń o produkcie,

  • koszty badań zlecone przez organ nadzoru.