Klauzula podwyższenia sumy gwarancyjnej.

Klauzule oc posiadaczy pojazdów

Strony postanawiają, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych minimalne sumy gwarancyjne na terenie RP ulegają podwyższeniu i wynoszą odpowiednio :
– dla szkód osobowych … EURO
– dla szkód w mieniu … EURO

Klauzula stałej sumy ubezpieczenia.

Klauzule ubezpieczenia autocasco

Ustala się, że przyjęta w umowie suma ubezpieczenia pojazdu będzie stała przez cały dwunastomiesięczny okres trwania umowy ubezpieczenia. W przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu odszkodowanie będzie równe sumie ubezpieczenia, w przypadku szkody całkowitej (uszkodzenie pojazdu), odszkodowanie będzie równe sumie ubezpieczenia pomniejszonej o wartość pozostałości (wartość pojazdu w stanie uszkodzonym). Przy czym suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu w dniu zawierania umowy, a w przypadku pojazdu fabrycznie nowego, można przyjąć wartość wynikająca z faktury zakupu.

Objęcie zakresem autocasco pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy.

Ustala się, że zakres ubezpieczenia autocasco będzie obejmował pojazdy wykorzystywane do nauki jazdy.

Objęcie zakresem autocasco pojazdu o podwyższonym ryzyku.

Ustala się, że zakres ubezpieczenia autocasco będzie obejmował pojazdy przeznaczone/wykorzystywane :

przykłady wykorzystania pojazdu

  • jako taksówki

  • jako rekwizyty

  • jako pojazdy zastępcze

  • jako pojazdy wykorzystywane do jazd próbnych.

  • jako pojazdy wykorzystywane do przewozu towarów niebezpiecznych.

Klauzula terytorialna

Rozszerza się zakres ubezpieczenia autocasco o szkody powstałe na terenie …………. Ubezpieczenie pokrywa zarówno szkody polegające na uszkodzeniu , zniszczeniu jak i utracie pojazdu

Klauzula terytorialna RP

Ustala się, że zakres ubezpieczenia autocasco będzie pokrywał szkody powstałe tylko na terenie Rzeczpospolitej Polski.

Klauzula zamocowania ładunku.

Rozszerza się zakres ubezpieczenia autocasco o szkody spowodowane przez przewożony ładunek lub bagaż.

Klauzula badań technicznych. 1

Zakres ubezpieczenia autocasco będzie obejmował szkody powstałe w pojeździe, który w trakcie powstania szkody nie posiadał ważnego badania technicznego, jeżeli okres braku posiadania ważnego badania technicznego nie przekracza 30 dni.

Klauzula badań technicznych. 2

Zakres ubezpieczenia autocasco będzie obejmował szkody powstałe w pojeździe, który w trakcie powstania szkody nie posiadał ważnego badania technicznego, bez znaczenia jest to, czy brak badania miał wpływ na powstanie szkody czy też nie.

Strajk, bunt zamieszki.

Rozszerza się zakres ubezpieczenia autocasco o szkody spowodowane w trakcie zamieszek, rozruchów, lub strajków przez osoby uczestniczące w tych wydarzeniach, zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody spowodowane przez działania władz podjęte w celu stłumienia tego rodzaju zakłóceń.

Klauzula oględzin pojazdu.

Ustala się, że Ubezpieczyciel odstępuje od wymogu dokonywania oględzin pojazdu jeżeli dany pojazd posiadał wcześniej ubezpieczenie autocasco, a nowe ubezpieczenie będzie zawarte przed upływem dotychczasowego ubezpieczenia, zachowana zostanie ciągłość ubezpieczenia( umowa musi zostać zawarta w okresie ubezpieczenia dotychczasowego autocasco).

Klauzula zabezpieczeń. (wariant I)

Ustala się, że Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające, zainstalowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w danym pojeździe, jeżeli był on dotychczas ubezpieczony w zakresie autocasco, a w nowo zawieranej umowie zachowana zostanie ciągłość ubezpieczenia tzn. umowa zostanie zawarta przed upływem dotychczasowego ubezpieczenia autocasco.

Klauzula zabezpieczeń. (wariant II)

Ustala się, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zainstalowane w pojeździe na dzień zawierania umowy ubezpieczenia, są zabezpieczeniami wystarczającymi. Ubezpieczyciel uznaje, że pojazd spełnia wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Niniejsza klauzula dotyczy pojazdu/ów :

1.Nr. rej. , marka

Klauzula nieredukcyjnej sumy ubezpieczenia.

Ustala się, że przyjęta w umowie suma ubezpieczenia pojazdu nie ulega zmniejszaniu o kwotę wypłaconego odszkodowania.

Klauzula franszyzy integralnej.

Ustala się, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody których wartość nie przekracza ………… zł.

Ustala się, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody których wartość nie przekracza 5% sumy ubezpieczenia pojazdu.

Klauzula dokumentów (uprawnień)

Ustala się, że zakres ochrony obejmuje również zdarzenia które powstały w chwili gdy osoba uprawniona i kierująca ubezpieczonym pojazdem, w momencie powstania szkody nie posiadała uprawnienia do kierowania pojazdem, a brak posiadania uprawnienia wynikał z faktu utraty ważności dokumentu. Klauzula ma zastosowanie jedynie w przypadku jeżeli od dnia terminu ważności dokumentu nie upłynęło więcej niż 30 dni.

Zniesienie franszyz

Ustala się, że w umowie ubezpieczenia nie będą miały zastosowania jakiekolwiek franszyzy integralne lub franszyzy redukcyjne.

Naprawa w autoryzowanym serwisie za granicą.

Ustala się, że w przypadku szkody częściowej ubezpieczony pojazd w przypadku szkody powstałej poza granicami RP, będzie mógł być naprawiany w autoryzowanej stacji znajdującej się w państwie zdarzenia szkody, najbliższej miejsca zdarzenia. Warunkiem jest każdorazowe informowanie ubezpieczyciela o powstałej szkodzie, oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi określonymi poniżej : (….treść procedury likwidacji szkody)

Niniejsza klauzula dotyczy pojazdu/ów :

1.Dane pojazdu – numer rej, marka.

Ubezpieczenie pojazdu fabrycznie nowego.

Ustala się, że w przypadku pojazdu fabrycznie nowego Ubezpieczyciel obejmie ochroną autocasco taki pojazd automatycznie od dnia jego rejestracji jeżeli otrzyma od Ubezpieczającego informację o fakcie zarejestrowania takiego pojazdu. Warunkiem jest aby informacja tak zawierała dane identyfikacyjne pojazdu a w przypadku ryzyka kradzieży pojazd spełniał minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń. Okres ubezpieczeni będzie się rozpoczynał od dnia rejestracji pojazdu.

Klauzula pokrycia kosztów wymiany zabezpieczeń

W przypadku utraty lub zagubienia klucza lub kluczy, lub sterownika lub sterowników służących do otwarcia pojazdu, ubezpieczyciel pokryje koszty wymiany zamków oraz przekodowania systemów zabezpieczających pojazd przed kradzieżą np. immobilisera.

Klauzula zassania wody

Ubezpieczyciel pokryje wszelki koszty powstałe wskutek zassania wody przez pracujący silnik.

Klauzula pokrywy silnika

Ubezpieczyciel pokryje wszelkie koszty powstałe na skutek otwarcia w trakcie jazdy pokrywy silnika.

Klauzula przewrócenia pojazdu.

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe na skutek przewrócenia się pojazdu, podczas wykonywania pracy, załadunku, rozładunku lub jakiejkolwiek czynności wykonywanej z użyciem ubezpieczonego pojazdu.

Klauzula depracjacji wartości pojazdu.

Ustala się, że dla pojazdów ubezpieczonych w zakresie autocasco suma ubezpieczenia będzie określana według poniższych zasad :

  •  Dla pojazdu do 6 miesięcy licząc od daty I rejestracji 100% wartości faktury.

  •  Dla pojazdu do 12 miesiąca licząc od daty I rejestracji 90% wartości faktury.

  •  Dla pojazdu do 24 miesiąca  licząc od daty I rejestracji 80% wartości faktury.