Gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancja zwrotu zaliczki będzie stosowana w sytuacji gdy zamawiający finansuje wykonanie kontraktu poprzez wypłacenie zaliczki wykonawcy na jego realizację. Ryzykiem dla inwestora będzie niewywiązanie się wykonawcy z warunków umowy lub jego bankructwo, co wiąże się z utratą wypłaconej zaliczki.

Zabezpieczeniem będzie więc gwarancja zwrotu zaliczki którą wykonawca będzie musiał przedstawić inwestorowi, w większości sytuacji będzie to jednym z warunków podpisania kontraktu.

Stronami gwarancji są :

  • Wykonawca podmiot otrzymujący zaliczkę jako zleceniodawca gwarancji.

  • Inwestor podmiot wypłacający zaliczkę jako beneficjent gwarancji.

  • Ubezpieczyciel jako gwarant.

Charakterystyczne dla tego rodzaju gwarancji jest fakt że suma gwarancyjna będzie różna od zapisów wprowadzonych w treści gwarancji (często wynika to z zapisów kontraktu), podstawowa suma gwarancyjna będzie równa kwocie wypłaconej zaliczki, jednak z treści gwarancji może wynikać, że w przypadku obowiązku wypłaty może być ona odpowiednio powiększona o określony wskaźnik procentowy oznacz to, że beneficjent otrzyma kwotę zaliczki powiększoną o odsetki. Natomiast w sytuacji gdy zaliczka będzie rozliczana w marę postępu prac, suma gwarancyjna będzie ulegała stopniowemu zmniejszaniu , suma gwarancyjna będzie równa nierozliczonej kwocie zaliczki.