NNW komunikacyjne gwarantuje wypłatę odszkodowania kierowcy lub pasażerom za uszkodzenia ciała powstałe na skutek wypadku komunikacyjnego.


ZAKRES UBEZPIECZENIA

Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków tj. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć ubezpieczonego.

Nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną na skutek którego ubezpieczonych doznała uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.


WYŁĄCZENIA

Ubezpieczenie nnw nie obejmuje szkód powstałych :

Dla kierowcy

  • podczas kierowania pojazdem wstanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psy­chotropowych lub środków zastępczych
  • jeżeli kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, chyba, że nie miało to wpływu na powstanie szkody
  • jeżeli pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych, chyba, że nie miało to wpływu na powstanie szkody

Dla pasażera

  • jeżeli pasażer był w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psy­chotropowych lub środków zastępczych chyba, że nie miało to wpływu na powstanie szkody

WARTO WIEDZIEĆ

  • Ubezpieczenie NNW nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym
  • Dotyczy zdarzeń mających związek z pojazdem na który została wykupiona polisa
  • Im wyższa suma ubezpieczenia tym lepiej,

Ile kosztuje

Średni koszt ubezpieczenia to 60, 00 zł. na rok


Od czego zależy składka za ubezpieczenie.

Składka zależy od :

  • rodzaju pojazdu
  • sumy ubezpieczenia
  • sposobu używania pojazdu