Ubezpieczenie oc posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Posiadacz pojazdu obowiązany jest posiadać ochronę ubezpieczeniową przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany, z wyjątkiem zarejestrowanych pojazdów historycznych. W odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych za granicą obowiązek ten trwa przez cały okres pozostawania tych pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów, będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej, obejmuje szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.


WYŁĄCZENIA

Ubezpieczanie nie pokrywa szkód :

 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona;
 • wynikłych w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Warto wiedzieć

 • Ubezpieczenie powinno trwać przez cały okres rejestracji pojazdu.
 • Umowę zawieramy na 12 miesięcy ( poza wyjątkami – pojazd wolnobieżny, komis, pojazd historyczny, zarejestrowany czasowo, pojazd jest zarejestrowany za granicą – ubezpieczenie graniczne).
 • Jeżeli chcemy zmienić Ubezpieczyciela ubezpieczenia należy wypowiedzieć
 • Za brak ubezpieczenia grozi kara finansowa, wysokość kary możesz wyliczyć tutaj.

Ile kosztuje

Cena zależy od wielu parametrów, ubezpieczenie oc może kosztować od kilkudziesięciu złotych ( przyczepki) nawet do kilkunastu tysięcy złotych ( ciągniki siodłowe )


Od czego zależy cena

 • Rodzaju pojazdu
 • Zniżek lub zwyżek tzw. bonus malus
 • Wieku posiadacza pojazdu
 • Marki
 • Modelu
 • Pojemności
 • Przebiegu pojazdu
 • Kodu pocztowego, miejsca rejestracji pojazdu
 • Ilości lat posiadania ubezpieczenia oc
 • Ilości szkód

Przydatne linki :