Ubezpieczenie ochrony prawnej pokrywa koszty sporów prawnych związanych z posiadaniem i użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu.


Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie pokrywa :

 • porady, opinie lub zastępstwo procesowe:
 • opinie biegłych lub rzeczoznawców;
 • koszty adwokata, radcy prawnego
 • koszty sądowe, w szczególności opłaty sądowe, koszty biegłych oraz tłumaczy,
 • koszty procesu należne stronie przeciwnej,
 • koszty postępowania egzekucyjnego,
 • podróży Ubezpieczonego do sądu za granicą i z powrotem do miejsca zamieszkania
 • Ubezpieczonego,
 • tłumaczenia dokumentów potrzebnych do obrony prawnych interesów
 • Ubezpieczonego za granicą RP;
 • koszty i opłaty sądowe lub administracyjne, o ile służą ochronie praw Ubezpieczonego
 • w związku z prowadzonym postępowaniem.

 

Wyłączenia ( przykładowe wyłączenia )

Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów pomocy prawnej wynikających z wypadków powstałych :

1) wskutek umyślnego działania Ubezpieczonego

2) podczas prowadzenia pojazdu przez Ubezpieczonego, osobę zamieszkałą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu:

 1. a) w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub
 2. b) pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych

3) podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczonego, osobę zamieszkałą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu bez wymaganych prawem kraju zajścia wypadku ubezpieczeniowego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;

4) podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji lub dokonywania okresowych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego;


Ile kosztuje ?

Cena za rok ubezpieczenia to koszt kilkudziesięciu złotych