Ubezpieczenie autocasco zapewnia ochronę w przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży pojazdu, autocasco to finansowa rekompensata za poniesione szkody spowodowane zarówno przez właściciela pojazdu jak i przez osoby trzecie.


ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu będące następstwem szkód wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia tzw. polisa od ryzyk nazwanych lub od wszystkich następstw szkód za wyjątkiem tych wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia tzw. polisa typu od wszystkich ryzyk.


WYŁĄCZENIA ( przykładowe wyłączenia )

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód :

 • wyrządzonych umyślnie
 • których wartość nie przekracza określonej kwoty tzw. franszyza integralna
 • eksploatacyjnych
 • wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa
 • polegających na kradzieży jeżeli pojazd nie posiadał wymaganych przez Ubezpieczyciela zabezpieczeń
 • wyrządzonych podczas kierowania pojazdem przez pod wpływem alkoholu

 

Warto wiedzieć

 • Autocasco występuje w kilku wariantach najczęściej w dwóch, jeden umożliwia naprawę w ASO na nowych oryginalnych częściach, możliwe rozliczenie szkody bezgotówkowe, drugi wariant to wycena przez rzeczoznawcę Ubezpieczyciela, rozliczenie szkody następuję przez wypłatę określonej kwoty, brak możliwości naprawy w ASO.
 • Przy wyższych wartościach pojazd powinien mieć przynajmniej 2 zabezpieczenia przeciw kradzieżowe.
 • Szkodę najlepiej zgłaszać jak najszybciej.
 • Autocasco to produkt przy wyborze którego nie powinna decydować wyłącznie cena.
 • Wiek pojazdu ma znaczenie, średnio pojazdu powyżej 10 lat nie mogą zostać objęte ubezpieczeniem autocasco – nie dotyczy to wznowienia umowy.

 

Ile kosztuje ?

Brak możliwości podani ponieważ cena zależy od zbyt wielu czynników.


 

Od czego zależy cena ?

 • Od sumy ubezpieczenia ( wartości pojazdu )
 • Od marki, modelu pojazdu
 • Kodu pocztowego
 • Wieku właściciela
 • Wieku pojazdu
 • Sposobu użytkowania pojazdu
 • Wariantu autocasco
 • Pojemności pojazdu
 • Wysokości posiadanych zniżek ( bonus/malus )