TU EUROPA S.A.

Data wydania zezwolenia na prowadzenie działalności :

1994-11-07

Zakres prowadzonej działalności :

1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:

 • świadczenia jednorazowe;

 • świadczenia powtarzające się;

 • połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2; przewóz osób.

2. Ubezpieczenia choroby:

 • świadczenia jednorazowe;

 • świadczenia powtarzające się;

 • świadczenia kombinowane.

3. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych,obejmujące szkody w:

 • pojazdach samochodowych;

 • pojazdach lądowych bez własnego napędu.

4. Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych.

7. Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu.

8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez:

 • ogień;

 • eksplozję;

 • burzę;

 • inne żywioły;

 • energię jądrową;

 • obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.

9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np.kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.

10. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

13. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.

14. Ubezpieczenia kredytu, w tym:

 • ogólnej niewypłacalności;

 • kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego.

15. Gwarancja ubezpieczeniowa:

 • bezpośrednia;

 • pośrednia.

16. Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym:

 • ryzyka utraty zatrudnienia;

 • niewystarczającego dochodu;

 • złych warunków atmosferycznych;

 • utraty zysków;

 • stałych wydatków ogólnych;

 • nieprzewidzianych wydatków handlowych;

 • utraty wartości rynkowej;

 • utraty stałego źródła dochodu;

 • pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi;

 • innych strat finansowych.

17. Ubezpieczenia ochrony prawnej.

18. Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.