TU EULER HERMES S.A.

Data wydania zezwolenia na prowadzenie działalności :

2003-02-10 

Zakres prowadzonej działalności :

9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np.kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.

13. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.

14. Ubezpieczenia kredytu, w tym:

 • ogólnej niewypłacalności;

 • kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego.

15. Gwarancja ubezpieczeniowa:

 • bezpośrednia;

 • pośrednia.

16. Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym:

 • ryzyka utraty zatrudnienia;

 • niewystarczającego dochodu;

 • złych warunków atmosferycznych;

 • utraty zysków;

 • stałych wydatków ogólnych;

 • nieprzewidzianych wydatków handlowych;

 • utraty wartości rynkowej;

 • utraty stałego źródła dochodu;

 • pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi;

 • innych strat finansowych.