Gwarancja ubezpieczeniowa wadium.

W warunkach aukcji lub przetargu można zastrzec, ze przystępujący do przetargu albo aukcji ma obowiązek pod rygorem niedopuszczenia do aukcji lub przetargu wpłacić określona kwotę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty – wadium. Zabezpieczeniem takim może być gwarancja wadium. Jeżeli uczestnik aukcji lub przetargu pomimo jej wygrania uchyla się od zawarcia umowy organizator może pobraną kwotę zatrzymać bądź dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. Celem wadium jest potwierdzenie przez oferentów ich wiarygodności składanej przez nich oferty a po wybraniu oferty najkorzystniejszej ma zabezpieczyć zawarcie umowy, w przypadku niepodpisaniu umowy z przyczyn leżących po stronie oferenta którego oferta została wybrana, wadium ma pokryć koszt jaki poniósł zamawiający przygotowując przetarg lub aukcje. Wadium daje wiec gwarancje, ze oferty będą składać podmioty rzeczywiście zainteresowane przedmiotem przetargu bądź aukcji.

Wnioskodawca gwarancji jest podmiot przystępujący do przetargu, beneficjentem gwarancji jest podmiot organizujących przetarg, gwarantem jest podmiot wystawiający gwarancję.

Ile kosztuje ?

Cena gwarancji wadium zależy od wysokości wadium oraz okresu trwania gwarancji
Cenę gwarancji wadium można wyliczyć tutaj – cennik gwarancji ubezpieczeniowych.