Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy.

Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia określonej kwoty w razie niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy nazywamy gwarancja należytego / dobrego wykonania umowy.Gwarancja ta pozwala zabezpieczyć interes zamawiającego, natomiast wykonawcy, umożliwia na zwolnienie gotówki, jest ona stosowana przy realizacji inwestycji lub sprzedaży, dostawie towarów.Gwarancje tego typu są rożnie nazywane, poprawne i spotykane nazwy to : gwarancja należytego wykonania umowy (kontraktu), gwarancja dobrego wykonania umowy ( kontraktu). Mają one zastosowanie zarówno do umów realizowanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych jak i do umów prywatnych nie podlegających ustawie.

Ile kosztuje ?
Cena gwarancji zależy między innymi od sumy gwarancyjnej czyli zabezpieczanej kwoty oraz okresu jej obowiązywania.
Cenę gwarancji usunięcia wad i usterek możesz sprawdzić tutaj – cennik gwarancji ubezpieczeniowych.