OC FIRMY

Ogólne

Klauzula za szkody poniesione przez pracowników, oc pracodawcy.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, rozszerza się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody osobowe poniesione przez pracowników w następstwie wypadków przy pracy.

Klauzula terytorialna – Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe na terytorium całego świata.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody będące następstwem wypadków które zaszły na terenie całego świata.

Klauzula odpowiedzialności za szkody powodujące roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia, Klauzula za szkody wyrządzone Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu objętemu tą samą umową ubezpieczenia, ( oc wzajemne ).

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, rozszerza się odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe powodujące roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia.

Zamiana franszyz redukcyjnych na integralne.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, ustala się, że wszelkie franszyzy redukcyjne o których mowa w OWU i klauzulach, zostają zastąpione franszyzami integralnymi. Franszyza integralna wnosić będzie …….. ( określić kwotę, procent lub obie te wartości).

Wykupienie franszyz redukcyjnych.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, postanawia się, że wszelkie franszyzy redukcyjne o których mowa w OWU i klauzulach dodatkowych, zostają wykupione i nie będą stosowane.

Wykupienie franszyz integralnych.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, postanawia się, że wszelkie franszyzy integralne o których mowa w OWU i klauzulach dodatkowych, zostają wykupione i nie będą stosowane.

Klauzula za szkody wyrządzone przez wózki widłowe.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, rozszerza się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem lub prowadzeniem wózków widłowych, w zakresie nie nie podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Szkody w nieruchomościach, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, przed którymi klauzula ta ma pierwszeństwo, zakres ubezpieczenia rozszerza się  o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody rzeczowe związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem nieruchomości lub ich części składowych, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Szkody w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, przed którymi klauzula ta ma pierwszeństwo, zakres ubezpieczenia rozszerza się  o szkody rzeczowe związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem rzeczy ruchomych, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia ,rozszerza się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe w okresie ubezpieczenia po przekazaniu odbiorcy przedmiotu czynności, prac lub usług świadczonych przez Ubezpieczającego wynikłe z wadliwego wykonania tych czynności, prac lub usług.

Szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, rozszerza się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody rzeczowe związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem rzeczy ruchomych lub nieruchomości znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego.

Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dostarczoną lub wyprodukowaną energię oraz szkód wynikłych z niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o parametrach innych niż uzgodnione.

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez energię dostarczoną lub wyprodukowaną przez osoby objęte ubezpieczeniem oraz o szkody w mieniu lub na osobie wynikłe z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek postaci.

Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku, uwalniania się lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność Ubezpieczonego z tytułu szkód osobowych i rzeczowych powstałych pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.

Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z zastosowaniem eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji, w tym badań klinicznych

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody wyrządzone w związku z zastosowaniem eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji, w tym badań klinicznych.

Szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej o ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, niniejsze rozszerzenie dotyczy chorób wymienionych w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym zakażeniem wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW.

Branża budowlana.

Klauzula ubezpieczenia oc podwykonawców – z prawem do regresu.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, strony postanawiają rozszerzyć  zakres umowy ubezpieczenia oc, o szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, z zachowaniem przez Ubezpieczyciela prawa do regresu.

Dodatkowe zapisy w klauzuli

 • w przypadku gdy ubezpieczający na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za podwykonawcę odpowiedzialność.

 • Zakresem ubezpieczenia objęte są wyłącznie szkody wyrządzone przez Podwykonawców z którymi Ubezpieczający / Ubezpieczony zawarł pisemne umowy

 • Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za podwykonawców którym powierzenie wykonania usługi/pracy mieściło się w zakresie działalności gospodarczej zgłoszonej do ubezpieczenia

Klauzula ubezpieczenia oc podwykonawców – bez prawa do regresu.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, strony postanawiają rozszerzyć  zakres umowy ubezpieczenia oc, o szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, bez prawa Ubezpieczyciela do regresu.

Dodatkowe zapisy w klauzuli

 • w przypadku gdy ubezpieczający na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za podwykonawcę odpowiedzialność.

 • Zakresem ubezpieczenia objęte są wyłącznie szkody wyrządzone przez Podwykonawców z którymi Ubezpieczający / Ubezpieczony zawarł pisemne umowy

 • Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za podwykonawców którym powierzenie wykonania usługi/pracy mieściło się w zakresie działalności gospodarczej zgłoszonej do ubezpieczenia

Klauzula ubezpieczenia czystych strat finansowych.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, strony postanawiają rozszerzyć  zakres umowy ubezpieczenia oc, o szkody  będące czystymi stratami finansowymi. Za czyste straty finansowe uważa się szkody nie będące szkodą osobową ani szkodą rzeczową.

Klauzula ubezpieczenia szkód w mieniu podziemnym

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, strony postanawiają rozszerzyć  zakres umowy ubezpieczenia oc, o szkody rzeczowe powstałe w mieniu znajdującym się pod ziemią.

Klauzula ubezpieczenia oc za szkody wynikłe z działania młotów, kafarów lub walców

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, strony postanawiają rozszerzyć  zakres umowy ubezpieczenia oc na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, wyrządzone Poszkodowanemu, wskutek wykorzystania w trakcie prowadzenia robót budowlanych młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub walców.

Klauzula odpowiedzialności za szkody wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, strony postanawiają, że włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z prowadzeniem prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych

Szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków.

z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, przed którymi klauzula ta ma pierwszeństwo postanawia się że, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane działaniem materiałów wybuchowych wykorzystywanych w pracach budowlano-montażowych lub wyburzeniowych albo spowodowane działaniem fajerwerków.

Warsztaty samochodowe

Klauzula jazdy próbnej

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia zakres ubezpieczenia rozszerzony zostaje szkody powstałe w trakcie przeprowadzenia jazdy próbnej. Ubezpieczenie nie obejmuje jednak szkód powstałych w odległości powyżej 10 km ( doprecyzuj – w linii prostej, w promieniu) od miejsca ubezpieczenia.

Szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, rozszerza się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody rzeczowe związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdów mechanicznych oraz części składowych lub wyposażenia pojazdów mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego.

Klauzula, naprawy, obróbki, czyszczenia lub wykonania innych czynności w przedmiocie zleconej usługi.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, rozszerza się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody rzeczowe związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem rzeczy ruchomych przekazanych lub udostępnionych Ubezpieczającemu w celu wykonania ich obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych czynności w ramach usługi świadczonej przez Ubezpieczającego.

Hotele / usługi hotelarskie

Klauzula włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych z związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, strony postanawiają rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody w rzeczach polegające na uszkodzeniu,zniszczeniu albo utracie rzeczy w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju : 

a) wniesionych przez gości hotelowych w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej; 

b) oddanych przez gości na przechowanie do depozytu. 

Producent

Włączenie odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości produktu końcowego, powstającego w wyniku połączenia lub zmieszania produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego z innymi wyrobami

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości produktu końcowego, powstającego w wyniku połączenia lub zmieszania produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego z innymi wyrobami.

Szkody powstałe wskutek zamontowania, umocowania lub położenia wadliwego produktu polegające na poniesieniu kosztów usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem niewadliwym.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, rozszerza się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody powstałe wskutek zamontowania, umocowania lub położenia wadliwego produktu polegające na poniesieniu przez poszkodowanego kosztów usunięcia wadliwego produktu oraz kosztów zamontowania, umocowania lub położenia produktu wolnego od wad

Serwis, naprawa

Klauzula szkód powstałych wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń wprowadzonych do obrotu, serwisowanych lub naprawionych przez ubezpieczonego.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, rozszerza się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń wprowadzonych do obrotu, serwisowanych lub naprawionych przez ubezpieczonego,

Spis klauzul oc

 1. Klauzula za szkody poniesione przez pracowników, oc pracodawcy.

 2. Klauzula terytorialna – Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe na terytorium całego świata

 3. Klauzula odpowiedzialności za szkody powodujące roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia, Klauzula za szkody wyrządzone ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu objętemu tą samą umową ubezpieczenia, ( oc wzajemne ).

 4. Klauzula za szkody wyrządzone przez wózki widłowe.

 5. Szkody w nieruchomościach, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

 6. Szkody w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

 7. Klauzula ubezpieczenia oc podwykonawców – z prawem do regresu.

 8. Klauzula ubezpieczenia oc podwykonawców – bez prawa do regresu.

 9. Klauzula ubezpieczenia czystych strat finansowych.

 10. Klauzula ubezpieczenia szkód w mieniu podziemnym

 11. Klauzula ubezpieczenia oc za szkody wynikłe z działania młotów, kafarów lub walców

 12. Klauzula odpowiedzialności za szkody wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych.

 13. Klauzula jazdy próbnej

 14. Szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego.

 15. Szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego.

 16. Klauzula, naprawy, obróbki, czyszczenia lub wykonania innych czynności w przedmiocie zleconej usługi.

 17. Szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług.

 18. Włączenie odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości produktu końcowego, powstającego w wyniku połączenia lub zmieszania produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego z innymi wyrobami

 19. Szkody powstałe wskutek zamontowania, umocowania lub położenia wadliwego produktu polegające na poniesieniu kosztów usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem niewadliwym.

 20. Szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń wprowadzonych do obrotu, serwisowanych lub naprawionych przez Ubezpieczającego.

 21. Szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków.

 22. Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dostarczoną lub wyprodukowaną energię oraz szkód wynikłych z niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o parametrach innych niż uzgodnione.

 23. Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku, uwalniania się lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.

 24. Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z zastosowaniem eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji, w tym badań klinicznych

 25. Szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.

 26. Zamiana franszyz redukcyjnych na integralne.

 27. Wykupienie franszyz redukcyjnych.

 28. Wykupienie franszyz integralnych.