Ubezpieczenie domu, mieszkania

Ubezpieczenie obejmuje mienie znajdujące się na terytorium RP będące w posiadaniu Ubezpieczonego. Przedmiotem ubezpieczenia może być wskazany dom mieszkalny ze stałymi elementami lub mieszkanie wraz ze stałymi elementami.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie można wykupić z zakresem od wszystkich ryzyk albo od ryzyk nazwanych.

Ryzyka nazwane – zakres obejmuje listę zdarzeń za które ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, np. ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, grad, powódź, zalanie, trzęsienie ziemi, dym i sadzę, lawinę, osunięcie się ziemi, pożar, uderzenie pojazdu, zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, kradzieży

All Risk ( od wszystkich ryzyk ) – zakres obejmuje wszystkie zdarzenia oprócz zdarzeń wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Co może być przedmiotem ubezpieczenia

Dom – obiekt budowlany wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, jedno albo wielokondygnacyjny, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, wraz z instalacjami oraz urządzeniami technicznymi;

Mieszkanie – samodzielny lokal mieszkalny wraz z instalacjami oraz urządzeniami technicznymi  trwale wydzielony ścianami w budynku wielorodzinnym

Stałe elementy – tj. zamontowane lub wbudowane na stałe w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi np. drzwi, okna, podłogi, schody, powłoki na ścianach, zakończenia instalacji – kaloryfer, piecyk, sufity podwieszane, kabina prysznicowa, zlewozmywak itp.

Ruchomości domowe – przedmioty należące do Ubezpieczonego lub osób pozostających z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym np. meble, odzież, sprzęt AGD, RTV, artykuły gospodarstwa domowego, narzędzia, biżuteria, rowery, zwierzęta domowe, itp.

Ubezpieczenie szyb – przedmiotem ubezpieczenia mogą być zainstalowane na stałe zewnętrzne oraz wewnętrzne oszklenie mieszkań, domów mieszkalnych, szklane lub lustrzane meble lub ich elementy, lustra zamontowane na stałe, obudowy i osłony kabin prysznicowych, wanien i brodzików, akwaria, terraria. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na skutek stłuczenia lub pęknięcia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia są oni zobowiązani, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego

Ubezpieczenie garażu – garaż może być ubezpieczony w podobnym zakresie jak budynek mieszkalny, z tym że, odpowiedzialność ubezpieczyciela jeżeli chodzi o rzeczy znajdujące się w środku odnosi się do rzeczy zwyczajowo przechowywanych w garażu, ( samochody nie są objęte ubezpieczeniem, od tego jest ubezpieczenie autocasco).

Ubezpieczenie budowli – ubezpieczenie obejmuje budynek inny niż budynek mieszkalny np. budynek gospodarczy, wiata itp. Budowla to budynek trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. Jest to budynek wolnostojący, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, położony na terenie nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny lub letniskowy, przeznaczony do celów gospodarczych.

Obiekty małej architektury, elementy działki –  obiekty budowlane połączone trwale z gruntem, inne niż budynki, wraz z wbudowanymi instalacjami, urządzeniami budowlanymi oraz zainstalowanymi na stałe elementami wykończeniowymi stanowiącymi całość techniczną i użytkową, np. ogrodzenie, furtka, brama, fontanna, altana, basen, oczka wodne, chodniki itp.

Ubezpieczenie nagrobka – ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte wskazane przez Ubezpieczającego nagrobki lub grobowce o ile znajdują się one na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przykładowe wyłączenia

 • wojna, inwazja, zamieszki
 • szkody powstałe w związku z aktami terroru
 • szkody powstałe wskutek wszelkich następstw reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego
 • szkody górnicze, w rozumieniu prawa górniczego
 • szkody powstałe w następstwie powolnego działania temperatury, gazów wody, pary, wilgoci, pyłu, sadzy, wstrząsów lub przez zagrzybienie

Ile kosztuje ubezpieczenie domu lub mieszkania.

Ryzyko Suma ubezpieczenia Składka
Ubezpieczenie domu od ognia i innych zdarzeń losowych. 100 000, 00 zł. 150, 00 zł.
Ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych. 10 000, 00 zł. 25, 00 zł.
Ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży 10 000, 00 zł. 40, 00 zł.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 50 000, 00 zł. 20, 00 zł.

Od czego zależy składka za ubezpieczenie.

 • Miejsca ubezpieczenia (kod pocztowy)
 • Zakresu ubezpieczenia
 • Okresu ubezpieczenia
 • Wysokości sum ubezpieczenia
 • Rodzaju zastosowanych zabezpieczeń
 • przebiegu ubezpieczenia
 • Płatności składki

Warto wiedzieć że ……

Ubezpieczenie mienia od kradzieży to osobne ryzyko, które można wykupić dopiero jeżeli ruchomości zostaną objęta ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych.

Aby zaistniała odpowiedzialność Ubezpieczyciela w mieniu od kradzieży należy spełnić wymogi dotyczące zabezpieczenia mienia przed kradzieżą, sprawdź czy mieszkanie lub dom je spełniają.

Mienie może być ubezpieczone w wartości rzeczywistej lub odtworzeniowej, wartość odtworzeniowa jest korzystniejsza, warto dodać parę złotych i ubezpieczyć mienie w wartości odtworzeniowej.